Sector DataArzul / Data Files

 • Sector Data

  Subsector Data
 • A: Dzerrgh
 • B: Fosten
 • C: Voeraghz
 • D: Khefs Dzo
 • E: Bikali
 • F: Kotsfa
 • G: Lekorma
 • H: Ghap Dall
 • I: Nishamidu
 • J: Gorzadi
 • K: Veldt
 • L: Prairie
 • M: Forstner
 • N: Ambro
 • O: Plains
 • P: Desert

  Sector Data

  Arzul
  
  A: Rraz           sec_a.dat      f
  B: Kikhu           sec_b.dat
  C: Voeraghz         sec_c.dat
  D: Khefs Dzo         sec_d.dat
  E: Gakhir          sec_e.dat
  F: Kotsfa          sec_f.dat
  G: Lekorma          sec_g.dat
  H: Ghap Dall         sec_h.dat
  I: Nishamidu         sec_i.dat
  J: Gorzadi          sec_j.dat
  K: Veldt           sec_k.dat
  L: Prairie          sec_l.dat
  M: Mycocona         sec_m.dat
  N: Ambro           sec_n.dat
  O: Plains          sec_o.dat
  P: Desert          sec_p.dat
  
  Bases:
  N = Navy
  S = Scout
  2 = Navy & Scout
   = None
  
  Allegiance:
  15 JP = Julian Prot. (Unincorporated)
  15 Jc = Julian Prot. (Const. of Koekhon)
  15 Jo = Julian Prot. (Alliance of Ozuvon)
  15 Ja = Julian Prot. (Asimikigir Confed.)
  15 Hl = Julian Prot. (Lorean Hegem.)
  15 Jh = Julian Prot. (Hhkar Sphere)
  15 Jr = Julian Prot. (Rukadukaz Repub.)
  15 J- = Julian Prot. (Unincorporated)
  15 Jm = Julian Prot. (Cmnwlth of Mendan)
  15 Jl = Julian Prot. (Lumda Dower)
  15 Jv = Julian Prot. (Vugurar Dominion)
  15 Jp = Julian Prot. (Pirbarish Starlane)
  15 Ju = Julian Prot. (Ukhanzi Coord.)
  15 Vw = Julian Prot. (Rar Errall/Wolves W.)
  09 Na = Non-Aligned
  08  = Unknown
  
  


  A: Dzerrgh

  @SUB-SECTOR: Dzerrgh SECTOR: Arzul
  #
  # Trade Routes
  #
  $0505 0303 0 0 11
  $0505 0802 0 0 11
  $0505 0206 0 0 11
  $0206 3206 -1 0 11
  $0201 0303 0 0 11
  $0206 0310 0 0 11
  $0310 0211 0 1 11
  $0802 1203 1 0 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Rutagh    0106 E6A6112-9  Fl Lo Ni      810 J-
  Carrarn    0109 B100759-C  Na Va       502 J-
  Khakarrgh   0201 B677737-9  Ag         912 J-
  Rahar     0203 C695634-5  Ag Ni       704 J-
  Rrurrgur   0206 B311267-B  Ic Lo Ni      405 J-
  Agha     0207 C210635-D  Na Ni       213 J-
  Shaka     0210 C4455D7-A  Ag Ni       322 J-
  Caska     0303 A765A9B-B 2 Hi         904 J-
  Khaz     0305 E68727B-1  Lo Ni       403 J-
  Ghirrzik   0307 D210457-C  Ni         705 J-
  Cis-rabir   0310 B4957C9-C  Ag         920 J-
  Hebrar    0402 B6988B6-7            523 J-
  Ziraghur   0405 A99856A-C N Ag Ni       511 J-
  Ghurrgarrgh  0408 C320558-B  De Ni Po      013 J-
  Par      0505 A4639A5-A S Hi         723 J-
  Raub     0601 CAC4414-C  Fl Ni       703 J-
  Ghukhakh   0606 E510300-2  Lo Ni       604 J-
  Papaa     0610 C469436-7  Ni         300 J-
  Siraska    0707 D374524-A  Ag Ni       013 J-
  Khurrgh    0802 B65A99C-8 N Hi Wa       404 J-
  Sikhi     0803 D8C3418-B  Fl Ni       302 J-
  Canta     0804 D575A88-7 S Hi In       410 J-
  Rinkook    0805 CA7A543-A  Ni Wa       814 J-
  Rurrzik    0807 C699343-5  Lo Ni       813 J-
  Khaekhurr   0810 C444657-B  Ag Ni       902 J-
  


  B: Fosten

  @SUB-SECTOR: Fosten SECTOR: Arzul
  #
  $1008 0912 0 1 11
  $1008 1307 0 0 11
  $1307 1203 0 0 11
  $1203 0802 -1 0 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Saepar    0904 C000659-B  As Na Ni      404 J-
  Ghueghik   0905 C634565-7  Ni         325 J-
  Voegan    0909 D332534-8  Ni Po       103 J-
  Rutarrgh   1007 A4519ED-8  Hi Po       903 J-
  Arrghan    1008 A476999-A  Hi In       100 J-
  Tagh     1102 B1108C9-B  Na         623 J-
  Dakh     1108 D689944-8  Hi         505 J-
  Digh     1109 A556785-8 N Ag         601 J-
  Sezakh    1202 D777341-5 S Lo Ni       810 J-
  Errurrgh   1203 B895345-B 2 Lo Ni       310 J-
  Rarrza    1207 B894846-9            702 J-
  Agodz     1210 B9867A8-8 2 Ag         521 J-
  Rudzkha    1307 A475420-D 2 Ni         300 J-
  Ragh     1308 A8B688A-B  Fl         623 J-
  Digharrgh   1309 B693688-5 N Ni         902 J-
  Sagharr    1406 D633423-9  Ni Po       403 J-
  Urrgha    1408 X300000-0  Ba Lo Ni Va    022 J-
  Ovoeghagun  1501 E441300-2  Lo Ni Po      002 Na
  Sighnarr   1504 B360576-C N De Ni       914 J-
  Ghadzarrgh  1506 D4C1416-B  Fl Ni       402 J-
  Dioco     1602 C462AEE-7 S Hi         213 Na  
  Sigurroegh  1604 A86A687-C  Lo Ni Wa      305 J-
  Uta      1608 B636441-A  Ni         203 Na
  


  C: Voeraghz

  @SUB-SECTOR: Voeraghz SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Ikgzoeroulurr 1701 X5A0000-0  Ba De Lo Ni    002 Na
  Voeraghz   1705 A344573-D  Ag Ni       120 J-
  Aekokago   1707 D578785-5  Ag         400 Na  
  Ugar     1801 D200325-9  Lo Ni Va      604 Na
  Lizashlik   1806 A593694-8  Ni         325 Na
  Lwynhy    1807 C545988-9  Hi In       012 Na
  Aladashumiiki 1808 C465975-6  Hi         105 Na  
  Asihit    1901 D698534-6  Ag Ni       602 Na
  Sovanjaak   1902 X400000-0  Ba Lo Ni Va    010 Na
  Kerkiilamu  1903 E230300-A  De Lo Ni Po    504 Na
  Pynuotkuos  1906 C6468A8-C            803 Na
  Ada      1910 C541999-5  Hi In Po      603 Na
  Satih     2003 A658A84-B  Hi         803 Na  
  Naenaruel   2004 A564AB8-B S Hi         900 Na  
  Rhonhi    2005 B4628B8-6 N          704 Na  
  Ouzaell    2007 B433558-9 N Ni Po       220 Na
  Aiwunupe   2101 C6978A6-5            404 Na  
  Udkhaaziirash 2102 A777ADE-B  Hi In       703 Na
  Mohy     2103 A4588DC-7 N          100 Na  
  Gzodaegdoedz 2104 D443232-7 S Lo Ni Po      912 Na
  Ek      2107 X000000-0  As Ba Lo Ni    003 Na
  Lykukihavyt  2203 C533458-8  Ni Po       203 Na
  Gumushu    2204 C682753-6  Ri         303 Na
  Kigaakigum  2205 D556768-2 S Ag         823 Na  
  Ychmiwryr   2209 B999510-C  Ni         823 Na
  Dusa     2302 C322545-9  Ni Po       303 Na
  Maga     2303 A675640-C N Ag Ni       904 Na
  Gagiizidiiga 2305 C586786-6  Ag Ri       105 Na
  Mor      2310 B996421-A  Ni         505 Na
  Amimuum    2403 C84797A-8  Hi In       904 Na
  Oudhuegvae  2405 C625448-7 S Ni         704 Na
  Argag     2406 E332656-7  Na Ni Po      204 Na
  Kumakiiga   2408 A988642-B N Ag Ni Ri      400 Na
  Ghersong   2410 A4536A9-A  Ni Po       803 Na
  


  D: Khefs Dzo

  @SUB-SECTOR: Khefs Dzo SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Nuri     2501 D371200-7 S Lo Ni       614 Na  
  Dekeli    2503 C775553-9  Ag Ni       413 Na
  Resopem    2504 B884ABC-B  Hi         603 Na  
  Maa      2508 C428538-9  Ni         104 Na
  Ullizo    2605 AA77A9B-A  Hi In       210 Na
  Farraghufueka 2606 B473755-7 S          702 Na  
  Uekhoeng   2607 D510539-A  Ni         204 Na
  Sefinar    2610 D234443-8  Ni         402 Na
  Enoggvokhs  2701 D344542-6 S Ag Ni       601 Na
  Benadd    2702 A441631-8 2 Ni Po       414 Na
  Gvueruk    2703 E352438-9  Ni Po       302 Na
  Khefs Dzo   2704 A569A89-8 N Hi         805 Na
  Daegthor   2705 X300000-0  Ba Lo Ni Va    004 Na
  Naddes    2709 C554441-8  Ni         104 Na
  Lupushshir  2805 B797AEF-8 S Hi In       400 Na
  Vy      2809 B545625-9 N Ag Ni       302 Na
  Udenga    2902 X120000-0  Ba De Lo Ni Po   004 Na
  Regu     2907 B000686-B  As Na Ni      302 Na
  Gagur     2908 D647877-8            512 Na
  Raroota    2910 C610514-A  Ni         302 Na
  Aerrggeng   3002 A526665-B 2 Ni         103 Na
  Ibugug    3003 E554436-3  Ni         913 Na
  Urnaakashig  3005 E6A2321-B  Fl Lo Ni      904 Na
  Oneluevueknou 3007 A656ADG-7 N Hi         902 Na  
  Terkpedherhi 3009 B679844-6            612 Na  
  Er      3101 E447436-8  Ni         300 Na
  Gasuu     3103 B343640-7  Ni Po       603 Na
  Mukekis    3105 X100000-0  Ba Lo Ni Va    014 Na
  Mopetu    3107 B79588B-C            404 Na
  Kikashinnipi 3108 X500000-0  Ba Lo Ni Va    000 Na
  Okghuthtsuegh 3202 C435451-8 S Ni         803 Na
  Pualemaski  3203 X110000-0  Ba Lo Ni      014 Na
  Egt      3205 A7969BA-B N Hi In       322 Na
  Khaerong   3208 E498232-8  Lo Ni       804 Na  
  Leeteng    3209 C433424-B  Ni Po       602 Na
  Bat      3210 D130214-A  De Lo Ni Po    805 Na
  


  E: Bikali

  @SUB-SECTOR: Bikali SECTOR: Arzul
  #
  $0211 0310 0 -1 11
  $0211 3212 -1 0 11
  $0211 0611 0 0 11
  $0611 0912 1 0 11
  $0519 0722 0 1 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Imkha     0116 C547420-6 S Ni         304 Hl
  Kulirzir   0119 X140000-0  Ba De Lo Ni Po   001 Jh
  Gisanal    0211 A778778-7  Ag         523 J-
  Kaspur    0213 D237438-9  Ni         001 J-
  Aedzae    0313 C692745-6 S          902 J-
  Zoegaekhso  0411 D438344-9 S Lo Ni       713 J-
  Garfaerroe  0414 C55888B-A            413 J-
  Khoengkuerrgh 0416 X100000-0  Ba Lo Ni Va    012 Hl
  Agusha    0417 E649315-C  Lo Ni       805 Hl
  Bikali    0518 B5977AB-5  Ag         623 Hl
  Kongrougzog  0519 A567ADF-7  Hi         304 Hl
  Orrgorkso   0611 A63A310-C N Lo Ni Wa      214 J-
  Umanirgilunud 0619 X210000-0  Ba Lo Ni      024 Hl
  Kungangfuk  0711 D3244BA-A  Ni         300 J-
  Kfodha    0715 A883997-B N Hi         310 Na  
  Dakanikiguri 0716 B47255A-B  Ni         013 Na
  Anweg     0718 C79749A-9 S Ni         304 Na
  Ivavours   0811 E453536-A  Ni Po       310 J-
  Kirralimigag 0820 CAA685B-B  Fl         603 Hl
  


  F: Kotsfa

  @SUB-SECTOR: Kotsfa SECTOR: Arzul
  #
  $0912 0611 -1 0 11
  $0912 1008 0 -1 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Ellong    0911 C553555-6  Ni Po       314 J-
  Dhartsun   0912 B9899CA-D  Hi         500 J-
  Rumaaire   1014 X310000-0  Ba Lo Ni      032 Na
  Turrdun    1016 B647766-9 S Ag         612 Na  
  Talrotis   1113 X310000-0  Ba Lo Ni      004 Na
  Kikigulagabi 1114 B669576-7 S Ni         604 Na
  Isgakikuga  1118 A8C5AA8-B  Fl Hi       202 Na  
  Kha      1119 C460A98-B S De Hi       600 Na  
  Keiwhi    1213 E513100-A  Ic Lo Ni      603 Na
  Suth     1313 A8B3667-B  Fl Ni       903 Na
  Thigz     1319 A756ADC-B  Hi         902 Na  
  Saamedirer  1415 B446556-D  Ag Ni       423 Na
  Gaada     1514 B9A7346-C 2 Fl Lo Ni      700 Na
  Bamlisumguur 1515 A746759-A  Ag         310 Na  
  Omverendtto  1617 D6A5584-9 S Fl Ni       504 Na
  Kotsfa    1615 B669A77-A  Hi         200 Na
  Outoudzduez  1616 B659859-A 2          414 Na
  


  G: Lekorma

  @SUB-SECTOR: Lekorma SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Cregen    1715 X200000-0  Ba Lo Va      013 Na  
  Postytos   1718 B566A9D-9 S Hi         313 Na  
  Orrterz    1816 E478864-6  Lo Ni       715 Na
  Kawahowhi   1817 E8B0338-A  De Lo Ni      704 Na
  Miorogrod   1820 A773620-9            500 Na  
  Kesittanma  1915 A98AABB-A  Hi Wa       105 Na  
  Nna      1916 X000000-0  As Ba Lo      000 Na  
  Iriputanga  1917 A587755-B S Ag         614 Na  
  Lannieton   1918 X340000-0  Ba De Lo      002 Na  
  Ul      2013 B52A587-D N Wa         200 Na  
  Sharagirukis 2016 A774861-7            613 Na  
  Diduddbas   2019 C310346-A S Lo         615 Na  
  Dilushka   2112 C344300-A S Lo         305 Na  
  Ghatsghaeg  2113 XAFA000-0  Ba Lo Wa      014 Na  
  Khaekarr   2115 X000000-0  As Ba Lo      013 Na  
  Ke      2117 B452300-7 2 Lo         720 Na  
  He      2120 A462A57-A N Hi         614 Na  
  Repstotjijk  2211 A446869-C            604 Na  
  Mepdiisharig 2217 B563A8C-A 2 Hi         903 Na  
  Brybintw   2219 B433889-7 N          514 Na  
  Dimijn    2311 C554678-6 S Ag Ni       924 Na
  Dy      2313 A697AA7-B N Hi         203 Na  
  Urki     2315 C30389E-7  Ic Na Va      804 Na
  Kunzikikunuza 2316 AA6AA8A-D  Hi Wa       413 Na  
  All      2317 C487434-8            115 Na  
  Arraegue   2318 B241233-9 N Lo         712 Na  
  Oghaers    2319 A857A88-D  Hi         413 Na  
  Updashidiram 2412 A879AEA-A N Hi         920 Na  
  Aenurrgaekou 2415 X8A2000-0  Ba Fl Lo      013 Na   
  Mun      2418 C666A68-6  Hi         400 Na  
  Mutitoa    2419 X5A5000-0  Ba Fl Lo      003 Na  
  


  H: Ghap Dall

  @SUB-SECTOR: Ghap Dall SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Uirvrijn   2514 A77A863-C  Wa         704 Na  
  Midishmumur  2515 C757566-3  Ag         110 Na   
  Zoentuegh   2518 C556543-8  Ag         323 Na  
  Nir      2520 C545576-8 S Ag         103 Na  
  Rwddffiar   2617 XAB3000-0  Ba Fl Lo      000 Na  
  Iraad     2619 B777468-9 2          704 Na  
  Akhgaeng   2714 A569A89-C N Hi         513 Na  
  Doeleir    2911 C5A4320-9 S Fl Lo       513 Na  
  Deiddat    2912 B554A63-9 2 Hi         701 Na  
  Gjittnaeng  2915 AAC6668-9 N Fl         824 Na  
  Linajisme   2918 A788876-C N          514 Na  
  Taildahre   3012 B4569CG-B  Hi         414 Na  
  Nuukhanir   3015 D324613-7 S          602 Na  
  Di      3017 A477732-D N Ag         114 Na  
  Iikhugama   3018 D482156-8 S Lo         423 Na  
  Manoaani   3114 C6889BD-6 S Hi         402 Na  
  Khii     3115 C42956A-9            204 Na  
  Aeg      3116 C6847AD-6 S Ag         302 Na  
  Kiirkinkirizi 3117 A767A78-D N Hi         902 Na  
  Be      3119 C654645-4 S Ag         205 Na   
  Aeraegfoeksse 3211 B335412-D S          700 Na  
  Jaarut    3213 A7668A7-B            713 Na  
  Ud      3214 B847741-7 N Ag         104 Na  
  Gviguezeghoug 3215 X000000-0  As Ba Lo      001 Na  
  Viar     3216 C110401-C  Ni         613 Na
  Kimirii    3217 X100000-0  Ba Lo Va      010 Na  
  Agvarzoerr  3219 C140611-6  De Ni Po      513 Na
  


  I: Nishamidu

  @SUB-SECTOR: Nishamidu SECTOR: Arzul
  #
  $0223 3122 -1 0 11
  $0223 0624 0 0 11
  $0624 0627 0 0 11
  $0627 0928 1 0 11
  $0722 0624 0 0 11
  $0722 0519 0 -1 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Nenn     0121 C64499E-8  Hi         613 Hl  
  Kuune     0123 A452A63-D N Hi         203 Hl  
  Mirashidi   0124 A66668B-8  Ag         323 Hl  
  Gzaek     0223 B97A562-C  Ag Wa       112 Hl  
  Mar      0328 E653143-2  Lo         203 Hl  
  Thollydam   0329 X212000-0  Ba Ic Lo      003 Hl  
  Kokhs     0429 D410200-8  Lo         802 Hl  
  Sii      0430 D232100-9 S Lo         203 Hl  
  Kuu      0522 B346875-B S          314 Hl  
  Galiibegada  0523 D78A300-8  Lo Wa       305 Hl  
  Ab      0527 B445569-7 N Ag Ni       803 Hl
  Sing     0622 B566246-7  Lo         110 Hl  
  Gimashkhizara 0623 A76A88A-9  Wa         613 Hl  
  Pinapupiru  0624 B57657B-5 N Ag         210 Hl  
  Fetap     0627 A458689-D N Ag         510 Hl  
  Emug     0723 A97988B-8            513 Hl  
  Byddklob   0724 B998999-7 N Hi         304 Hl  
  Temkaka    0722 A439679-A N          514 Hl  
  Le      0728 B663ACF-9 N Hi         514 Hl  
  Zasorrg    0828 C304442-B S Ic Va       523 Hl  
  Whuuka    0827 X000000-0  As Ba Lo      003 Hl
  


  J: Gorzadi

  @SUB-SECTOR: Gorzadi SECTOR: Arzul
  #
  $0928 0627 -1 0 11
  $0928 1228 0 0 11
  $1225 0928 0 0 11
  $1228 1232 0 1 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Liadyhwed   0923 C693873-6 S          723 Hl  
  Vun      0922 E68A100-7  Lo Wa       503 Hl  
  Ugwontfeidd  0928 A45798B-D S Hi         203 Hl  
  Arzan     1024 X241000-0  Ba Lo       010 Hl  
  Keratapa   1026 B577223-9 S Lo         523 Hl  
  Gulila    1122 C455484-6 S          824 Na  
  Ston     1124 XAC7000-0  Ba Fl Lo      023 Hl  
  Rob      1128 X332000-0  Ba Lo       000 Hl  
  Akhuranududi 1226 E656787-2  Ag         300 Hl  
  Tipai     1225 A433677-C            203 Hl  
  Milinkhi   1227 B775675-8 N Ag         414 Hl  
  Ush      1228 A794A9B-A S Hi         423 Hl  
  Nidnalag   1230 X333000-0  Ba Lo       014 Hl  
  Giapeimiwch  1321 X273000-0  Ba Lo       004 Na  
  Gharrgh    1323 A764AED-C  Hi         814 Na  
  Miirkha    1322 B323464-B 2          401 Na  
  Ligish    1329 C777585-9  Ag         704 Hl  
  Sakimdurgani 1328 A673353-B  Lo         304 Hl   
  Gijrmerins  1422 D659156-9 S Lo         405 Na  
  Lasre     1424 A667872-8 2          622 Na  
  Amli     1425 X100000-0  Ba Lo Va      002 Na  
  Iige     1426 X677000-0  Ba Lo       005 Na  
  Bednystek   1524 X100000-0  Ba Lo Va      004 Na  
  Katowuepe   1522 X648000-0  Ba Lo       000 Na  
  Dung     1523 C445267-5  Lo         405 Na  
  Ab      1622 B84A964-9  Hi Wa       104 Na
  


  K: Veldt

  @SUB-SECTOR: Veldt SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Tapaslan   1722 X444000-0  Ba Lo       002 Na  
  Dourrgh    2125 X548000-0  Ba Lo       014 Na  
  Slelerkinwest 2421 X657000-0  Ba Lo       010 Na  
  


  L: Prairie

  @SUB-SECTOR: Prairie SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Wunsmook   2921 X668000-0  Ba Lo       003 Na  
  Koungue    2824 X7B5000-0  Ba Fl Lo      005 Na  
  


  M: Forstner

  @SUB-SECTOR: Mycocona SECTOR: Arzul
  #
  $0136 3138 -1 0 11
  $0136 0434 0 0 11
  $0434 0735 0 0 11
  $0735 0738 0 0 11
  $0434 0331 0 0 11
  $0735 0935 1 0 11
  $0738 0939 1 0 11
  $0140 0201 0 1 11
  $0140 0136 0 0 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Sjin     0135 E423100-9  Lo         205 Hl  
  Uerzksasnoeth 0136 A749A96-C  Hi         200 Hl  
  Runggvoeknue 0140 B682897-7            905 Hl  
  Aengaze    0231 D684667-4  Ag         801 Hl  
  Kellgaekaedae 0232 X300000-0  Ba Lo Va      022 Hl  
  Ungar     0234 A443630-C            405 Hl  
  Si      0240 C423300-9 S Lo         902 Hl  
  Odzoez    0331 B694334-8 N Lo         705 Hl  
  Shila     0334 A361844-8 N          112 Hl  
  Lluezdhouz  0338 C64A68A-7  Ag Wa       204 Hl  
  Ulluell    0431 C300377-9  Lo Va       722 Hl  
  Gil      0434 A586999-B N Hi         820 Hl  
  Adar     0435 B789998-C N Hi         800 Hl  
  Adkamiiga   0533 X538000-0  Ba Lo       004 Hl  
  Kehemirata  0535 A401424-A  Ic Va       715 Hl  
  Staree    0633 A545666-7  Ag         604 Hl  
  Tuil     0636 X460000-0  Ba De Lo      013 Hl  
  Aerzondag   0637 B7389DF-9  Hi         112 Hl  
  Aa      0638 B958000-6  Ba Lo Ni      403 Hl
  Aache     0639 B6799AB-D N Hi In       314 Hl
  Paukjatnik  0736 C89A7CF-8  Ag Wa       905 Hl  
  Rraeng    0735 A538999-C  Hi         724 Hl  
  Oruengzila  0738 A765ABB-D N Hi         912 Hl  
  Reng     0832 A748737-A  Ag         804 Hl  
  Fathall    0834 A866ADE-9 N Hi         812 Hl  
  Kid      0835 D799567-6  Ag         921 Hl  
  Talkemiejat  0833 A547668-A  Ag         602 Hl  
  Iriir     0837 X53A000-0  Ba Lo Wa      012 Hl  
  Aegnueg    0839 A452520-9            202 Hl
  


  N: Ambro

  @SUB-SECTOR: Ambro SECTOR: Arzul
  #
  $0935 1235 0 0 11
  $0935 0735 -1 0 11
  $0939 0738 -1 0 11
  $0939 1140 0 0 11
  $1140 1103 0 1 11
  $1232 1228 0 -1 11
  $1232 0935 0 0 11
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Dwycawlowm  0931 X222000-0  Ba Lo       004 Hl  
  Iririi    0932 X334000-0  Ba Lo       034 Hl  
  Siirgikagigaa 0934 X000000-0  As Ba Lo      003 Hl  
  Stij     0935 A24577A-B N Ag         103 Hl  
  Dede     0939 A999648-A  Ag         505 Hl  
  U       1033 A446300-C N Lo         922 Hl  
  Unmakhimshim 1035 E345120-6  Lo         103 Hl  
  Khakuukhimka 1038 X200000-0  Ba Lo Va      000 Hl  
  Beprannein  1132 X300000-0  Ba Lo Va      000 Hl  
  Aerafa    1140 A66AABA-D  Hi Wa       404 Hl  
  Mir      1232 C695223-8  Lo         924 Hl  
  Mudadiikadu  1233 X270000-0  Ba De Lo      004 Hl   
  Aegvenuth   1234 D439200-7  Lo         410 Hl  
  Ada      1235 A878447-B S Ni         105 Hl 
  Inadimkhishir 1238 X100000-0  Ba Lo Va      023 Hl  
  Emimgadii   1332 X341257-5  Lo         302 Hl  
  Gakha     1432 X401000-0  Ba Ic Lo Va    000 Hl  
  Ashila    1540 B7857A9-9 N Ag         903 Na
  


  O: Plains

  @SUB-SECTOR: Plains SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Emuula    1933 X300000-0  Ba Lo Va      012 Na  
  Miimish    2139 X444000-0  Ba Lo       012 Na  
  Aabe     2338 X539000-0  Lo Ni       000 Na
  


  P: Desert

  @SUB-SECTOR: Desert SECTOR: Arzul
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Kewhukape   2531 X787000-0  Ba Lo       001 Na 
  Guuzi     2538 X428000-0  Ba Lo       015 Na 
  Khaa     2934 X264000-0  Ba Lo       021 Na 
  
 • Back to SectorMap
 • Back to GalaxyMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z