Sector DataGashikan / Data Files

 • Sector Data

  Subsector Data
 • A: Gali
 • B: Arim
 • C: Kikurarkaga
 • D: Apdashi
 • E: Arirmida
 • F: Khishpe
 • G: Gikharbe
 • H: Edmagali
 • I: Ishigisi
 • J: Bugkhir
 • K: Urshu
 • L: Gashikan
 • M: Stand
 • N: Paanir
 • O: Karuin
 • P: Gashilean

  Sector Data

  Gashikan
  
  A: Gali           sub_a.dat
  B: Arim           sub_b.dat
  C: Kikurarkaga        sub_c.dat
  D: Apdashi          sub_d.dat
  E: Arirmida         sub_e.dat
  F: Khishpe          sub_f.dat
  G: Gikharbe         sub_g.dat
  H: Edmagali         sub_h.dat
  I: Ishigisi         sub_i.dat
  J: Bugkhir          sub_j.dat      f
  K: Urshu           sub_k.dat
  L: Gashikan         sub_l.dat
  M: Stand           sub_m.dat
  N: Paanir          sub_n.dat      f
  O: Karuin          sub_o.dat
  P: Gashilean         sub_p.dat
  
  Bases:
  N = Navy
  S = Scout
  2 = Navy & Scout
   = None
  
  Allegiance:
  08 Na = Non-aligned
  12 Ga = Third Empire of Gashikan
  15 Jm = Julian Prot (Cmnwlth of Mendan)
  14 VN = Drr'lana Network
  09 VQ = Union of Yoetyqq
  08  = Unknown
  


  A: Gali

  @SUB-SECTOR: Gali SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Saasaame   0110 C150787-5 S De Po       400 VN
  Irbirarmame  0201 C877202-5 S Lo Ni       920 Na
  Isurgaa    0206 B110A76-C  Hi Na       400 Na
  Mukukuge   0207 E666550-4  Ag Ni       314 Na
  Galirduri   0208 A454442-B  Ni         624 Na
  Iigii     0301 B611676-A S Ic Na Ni      603 Na
  Mulukhedmi  0304 B444103-8 S Lo Ni       112 Na
  Aran     0310 D492576-8  Ni         502 VN
  Nuge     0405 C625330-8  Lo Ni       615 Na
  Urduduk    0406 A575533-A S Ag Ni       213 Na
  Imkarga    0407 X6A1352-1  Fl Lo Ni      602 Na
  Niikhurimi  0504 B272A86-B  Hi In       800 Na
  Kemikamer   0505 B234847-C            711 Na
  Lilarushi   0507 X651452-1  Ni Po       704 Na
  Dulaga    0601 C350110-7  De Lo Ni Po    405 Na
  Khige     0603 B678554-9 2 Ag Ni       103 Na
  Kika     0605 B374562-7  Ag Ni       100 Na
  Misha     0609 B776400-B N Ni         804 VN
  Shir     0701 C672987-9  Hi In       625 Na
  Lugishkada  0702 A443965-C  Hi In Po      704 Na
  Dilenakhar  0705 D353212-3 S Lo Ni Po      504 Na
  Umiigadishu  0707 E20099E-8  Hi Na Va      101 Na
  Amlina    0803 C676A79-C S Hi In       902 Na
  Umakarirzii  0808 C997210-9 S Lo Ni       910 VN
  Pikhenkhu   0809 B380457-B  De Ni       400 VN
  Nangar    0810 XA97955-5  Hi In       115 VN
  


  B: Arim

  @SUB-SECTOR: Arim SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Lakiigzemi  0903 C5367AB-8 S          823 Na
  Mishisgela  0905 A759400-B  Ni         912 Na
  Suliirap   0908 C773430-6  Ni         303 VN
  Khukar    0909 C9C2143-A  Fl Lo Ni      713 VN
  Dergasguu   0910 C342610-7  Ni Po       112 VN
  Enma     1003 C434237-9  Lo Ni       914 Na
  Shashurshi  1008 A130599-A N De Ni Po      613 VN
  Eshazapgu   1101 B200631-7 N Na Ni Va      524 Na
  Giilish    1103 E878643-1  Ag Ni       123 Na
  Guulegimle  1108 D658576-3  Ag Ni       923 VN
  Igiisi    1204 C541100-6  Lo Ni Po      503 Na
  Ipdagu    1206 B598311-B N Lo Ni       710 VN
  Lamgura    1207 D778222-7 S Lo Ni       100 VN
  Ikigabu    1208 B5628DH-4          A 703 VN
  Dishim    1210 A779457-C N Ni         704 Na
  Ipsuguka   1306 A695989-9 N Hi In       725 VN
  Arin     1401 C446752-7 S Ag         101 Na
  Kenakhunkha  1402 C254457-B  Ni         200 Na
  Khur     1405 C6A0668-7  De Ni       424 VN
  Kadir     1409 D465553-5  Ag Ni       404 Na
  Rikirdamam  1505 B876544-8  Ag Ni       223 VN
  Shaba     1506 C898678-7  Ag Ni       214 VN
  
  


  C: Kikurarkaga

  @SUB-SECTOR: Kikurarkaga SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Arenashkar  1707 B653200-9 N Lo Ni Po      603 Na
  Ripasharmi  1801 C5A0433-5  De Ni       104 Na
  Mashasiraar  1802 B8A888A-6  Fl         602 Na
  Mushar    1805 C67A477-A  Ni Wa       735 Na
  Kerga     1902 A779443-B S Ni         504 Na
  Khadekeshe  1908 B200574-C N Ni Va       800 Na
  Megurkhii   2001 A559463-C  Ni         402 Na
  Urgile    2007 D84A334-5  Lo Ni Wa      133 Na
  Ugdanabiir  2203 C877679-4  Ag Ni       604 Na
  Gudshish   2210 EA6A338-7  Lo Ni Wa      512 Na
  Gakhi     2301 A534436-B N Ni         204 Na
  Gipaa     2303 E543200-4  Lo Ni Po      503 Na
  Shaker    2306 E8A5341-4  Fl Lo Ni      321 Na
  Dipaga    2307 C2007B9-5 S Na Va       404 Na
  Lana     2308 X754322-1  Lo Ni       500 Na
  Midariir   2406 C75A8AA-8 S Wa         700 Na
  


  D: Apdashi

  @SUB-SECTOR: Apdashi SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Shigulur   2510 C76A120-A S Lo Ni Wa      903 Na
  Amka     2606 B7458AB-8 2          923 Na
  Mikakhishu  2705 B665796-6  Ag Ri       424 Na
  Kudikhumnid  2709 B648544-A S Ag Ni       324 Na
  Akap     2803 A888576-8  Ag Ni       403 Na
  Igima     2804 A78A347-9  Lo Ni Wa      113 Na
  Gimu     2806 B534775-A            510 Na
  Kamlakip   2808 A210162-B 2 Lo Ni       201 Na
  Kasaamupu   2901 C515885-6  Ic         803 Na
  Shirgilam   2903 X755200-4  Lo Ni       424 Na
  Apige     2905 B402575-B N Ic Ni Va      810 Na
  Giledudkemi  2906 BAA6596-B  Fl Ni       303 Na
  Irush     3004 A545468-9 N Ni         320 Na
  Urugashiilu  3007 C7A5773-6 S Fl         912 Na
  Gikam     3101 B976559-7 2 Ag Ni       114 Na
  Lali     3110 A664566-9 S Ag Ni       212 Na
  Iirkhu    3203 C225305-7  Lo Ni       213 Na
  Usumusgi   3208 C677557-A S Ag Ni       913 Na
  Giirugim   3209 C633335-5  Lo Ni Po      421 Na
  Sumeraa    3210 B642423-7 S Ni Po       905 Na
  


  E: Arirmida

  @SUB-SECTOR: Arirmida SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Lamunke    0113 D677510-2  Ag Ni       903 VN
  Ligikagin   0115 C785200-9 S Lo Ni       622 Na
  Mumbiinur   0116 C201623-9 S Ic Na Ni Va    502 Na
  Irgilakhii  0118 B787AAB-A N Hi         503 Ga
  Shupikasii  0119 C584766-3  Ag Ri       500 Ga
  Uderakhii   0120 B100843-C  Na Va       704 Ga
  Ikaarmaa   0211 X84759A-2  Ag Ni       404 VN
  Igiluumune  0212 E436463-8  Ni         125 VN
  Kamkhiir   0213 B9A2301-B  Fl Lo Ni      610 VN
  Shamushu   0218 B697620-7 S Ag Ni       124 Ga
  Uguurge    0219 C66A654-7 S Ni Ri Wa      302 Ga
  Gami     0220 C66A57B-8 S Ni Wa       720 Ga
  Inenam    0315 C435103-C  Lo Ni       400 VN
  Emuum     0317 E7495A7-6  Ni         802 Ga
  Nishisha   0319 C675322-8  Lo Ni       902 Ga
  Ushar     0320 A471625-C  Ni         802 Ga
  Kigigiika   0411 E336476-8  Ni         403 VN
  Dakhari    0412 B665546-6 2 Ag Ni       220 VN
  Shigarasida  0413 X99468A-0  Ag Ni       800 VN
  Ibamumenara  0419 C4409C9-7 S De Hi In Po    502 Ga
  Dinkharbuum  0512 A210853-A  Na         812 VN
  Gikudgu    0515 B362400-A  Ni         403 VN
  Shumgiir   0519 C886413-6 S Ni         305 Ga
  Kaake     0612 B300303-A  Lo Ni Va      700 VN
  Isabum    0613 X160755-0  De Ri       623 VN
  Lipedikhi   0616 A4558A9-A N          700 Ga
  Akarisu    0618 C643462-9 S Ni Po       501 Ga
  Sali     0620 B899376-7 2 Lo Ni       305 Ga
  Mirundiriir  0711 C5656BA-7 S Ag Ni       204 VN
  Laalaruum   0712 B476440-9 N Ni         100 VN
  Mugamushi   0713 B776998-8 N Hi In       812 VN
  Alig     0720 B526203-B 2 Lo Ni       224 Ga
  Shuka     0815 D42238B-9 S Lo Ni Po      603 Ga
  Siisa     0816 C345566-5 S Ag Ni       230 Ga
  Shulakali   0817 X556723-0  Ag         523 Ga
  Rilunnaka   0818 D200725-6 S Na Va       204 Ga
  


  F: Khishpe

  @SUB-SECTOR: Khishpe SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Udishi    0911 C333566-7  Ni Po       704 VN
  Zulishamar  0913 C452AFH-A  Hi Po      A 924 Na
  Akhagegdag  0919 C330433-6  De Ni Po      823 Ga
  Akaagi    0920 C464203-6  Lo Ni       803 Ga
  Anshenilar  1012 B7B4778-6  Fl         820 Na
  Uneshagi   1018 B85A465-8 N Ni Wa       723 Ga
  Shuumaskhu  1019 A4668C9-A            803 Ga
  Khakishagi  1117 C535550-8 S Ni         104 Ga
  Imiishi    1118 B150898-B 2 De Po       700 Ga
  Mukikid    1120 E575400-7  Ni         110 Ga
  Uumiiglup   1213 E330330-6  De Lo Ni Po    313 Ga
  Ursaashenar  1216 D7A4878-7 S Fl         513 Ga
  Ankhuku    1220 D355430-7  Ni         502 Ga
  Kimuregi   1314 C363866-8 S Ri         215 Ga
  Mibigaarmu  1315 A310265-A  Lo Ni       202 Ga
  Ikish     1318 C330679-5 S De Na Ni Po    302 Ga
  Uudgarabid  1319 C442538-A  Ni Po       915 Ga
  Shudisam   1412 A68A654-C  Ni Ri Wa      603 Na
  Iszararuuri  1419 C100866-6  Na Va       511 Ga
  Ashdimashe  1420 E432322-7  Lo Ni Po      103 Ga
  Khigii    1512 A475116-9 S Lo Ni       404 Na
  Kiginiir   1513 DAA3AEE-8  Fl Hi       104 Na
  Muki     1515 C535734-7            102 Ga
  Khumakirkha  1516 B436578-B 2 Ni         304 Ga
  Khurlali   1519 B322ABC-C  Hi In Na Po    704 Ga
  Iisa     1612 E777344-7  Lo Ni       104 Na
  Gugaru    1616 E1307CE-6  De Na Po      614 Ga
  Iimii     1618 E5759EC-7  Hi In       122 Ga
  Igugkiidisi  1619 D445462-5 S Ni         523 Ga
  Semedim    1620 B244212-A  Lo Ni       523 Ga
  


  G: Gikharbe

  @SUB-SECTOR: Gikharbe SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Lishe     1714 A79A441-C S Ni Wa       821 Na
  Shaki     1717 B886435-9 N Ni         701 Ga
  Ganinlargam  1720 C140352-8  De Lo Ni Po    823 Ga
  Gabupug    1812 E5449A8-4  Hi In       904 Na
  Khishagi   1819 B200100-B S Lo Ni Va      603 Ga
  Dakukii    1820 BA967A7-8 N Ag         510 Ga
  Gasa     1916 A201302-C  Ic Lo Ni Va    222 Ga
  Uusuurar   2014 C480421-6 S De Ni       801 Na
  Uudud     2016 C6A37CA-5  Fl         401 Ga
  Ukgikimkhu  2020 E310532-5  Ni         803 Ga
  Isheda    2120 E652400-4  Ni Po       103 Ga
  Ginunam    2214 B688467-8 S Ni         614 Na
  Karu     2217 E100514-9  Ni Va       103 Ga
  Khima     2219 B8B6734-7  Fl         610 Ga
  Egimushba   2317 B776557-C  Ag Ni       714 Ga
  Agikiremash  2318 C554403-7 S Ni         803 Ga
  Gash     2319 C895746-7  Ag         703 Ga
  Gugaas    2416 B340400-9 2 De Ni Po      513 Ga
  Irduniishlu  2420 B78977B-A N Ri         314 Ga
  
  


  H: Edmagali

  @SUB-SECTOR: Edmagali SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Sumkhuurma  2511 C555897-6            703 Na
  Guzuzare   2516 CAB7578-6  Fl Ni       205 Ga
  Ariidudish  2520 B455138-C  Lo Ni       302 Ga
  Kugena    2613 C641002-6  Lo Ni Po      703 Ga
  Kagemuli   2616 B53677A-A N          203 Ga
  Akhukas    2619 E88A885-6  Ri Wa       710 Ga
  Imluugirnuu  2712 C9C3676-5 S Fl Ni       224 Na
  Iidiira    2714 E300465-5  Ni Va       110 Ga
  Naamishushu  2716 D889677-7  Ni Ri       714 Ga
  Kimikammash  2717 E9B8200-9  Fl Lo Ni      203 Ga
  Izarmu    2718 B533541-A 2 Ni Po       121 Ga
  Khinadenuup  2720 B2008AB-C 2 Na Va       900 Ga
  Enla     2812 BA9A79A-C N Wa         223 Na
  Mirurgubur  2818 B592656-6 N Ni         702 Ga
  Dirgiisakha  2819 C323732-5 S Na Po       600 Ga
  Ushigadumpi  2820 E000344-5  As Lo Ni      804 Ga
  Khaseki    2912 C2108A5-8  Na         702 Na
  Nukunme    2915 A374514-9  Ag Ni       514 Ga
  Udamiish   2919 BA6979A-9  Ri         223 Ga
  Kaag     3011 D797586-7 S Ag Ni       402 Na
  Shekuglus   3012 B120589-B N De Ni Po      712 Na
  Uushamshiir  3013 B0009DC-B  As Hi Na      615 Na
  Apga     3016 C868697-3 S Ag Ni Ri      102 Ga
  Ligmuu    3019 C9789AB-9  Hi In       900 Ga
  Lashushgika  3111 C412633-5  Ic Na Ni      402 Na
  Lushipashu  3112 A7B6434-A N Fl Ni       314 Na
  Kakhirgu   3113 C7C8555-9  Fl Ni       100 Na
  Ikiiden    3114 C975005-4  Lo Ni       600 Ga
  Iinashnu   3115 B557159-9 N Lo Ni       214 Ga
  Ishzaa    3116 E656300-4  Lo Ni       100 Ga
  Arurigila   3117 D7759A9-4  Hi In       623 Ga
  Kulu     3119 C798562-6  Ag Ni       904 Ga
  Imka     3120 D97A788-5 S Wa         524 Ga
  Ashigashuse  3211 B5955AB-6 N Ag Ni       912 Na
  Amiim     3212 D8B5101-5  Fl Lo Ni      413 Na
  Gagu     3213 B221848-9 N Na Po       224 Na
  Nidarar    3214 E000589-7  As Ni       705 Ga
  Kuli     3215 E647362-6  Lo Ni       500 Ga
  Mannakhan   3217 A000410-8 N As Ni       102 Ga
  Amkhuu    3219 C6B0411-5 S De Ni       910 Ga
  


  I: Ishigisi

  @SUB-SECTOR: Ishigisi SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Khikhakam   0121 D565972-8 S Hi         703 Ga
  Liizakum   0122 D342001-5  Lo Ni Po      302 Ga
  Amlizigar   0123 B7859A8-C N Hi         204 Ga
  Gisu     0124 A432533-C N Ni Po       314 Ga
  Ipardiri   0129 D11066A-8 S Na Ni       715 Ga
  Lagudishur  0221 C2616AB-6  Ni         203 Ga
  Iisilish   0222 B564787-7  Ag Ri       211 Ga
  Mikhu     0223 D350831-5 S De Po       904 Ga
  Ekkhi     0225 A86A98D-8  Hi Wa       904 Ga
  Akur     0321 C978621-8 S Ag Ni       313 Ga
  Ilar     0322 B4257AE-A S          925 Ga
  Shigakdarur  0323 E688340-5  Lo Ni       703 Ga
  Kaasham    0324 C320669-5  De Na Ni Po    110 Ga
  Uugkakapalu  0326 B66458B-6  Ag Ni       203 Ga
  Aala     0421 E4419B8-8  Lo Ni Po      203 VQ
  Umimasiir   0422 D210838-5  Lo Ni       504 VQ
  Kikusharde  0424 B688874-A N Ri         414 Ga
  Kadalikhi   0426 D656514-4 S Ag Ni       923 Ga
  Ladi     0427 C684689-7  Ag Ni Ri      702 Ga
  Irkigika   0429 C311765-5  Ic Na       224 Ga
  Giinashsa   0522 B351938-9 N Po         904 VQ
  Arshe     0523 C330858-8 S De Na Ni Po    624 VQ
  Inluraamge  0525 E448450-5  Ni         314 Ga
  Shidii    0528 C84A200-9  Lo Ni Wa      800 Ga
  Dukhur    0530 D365389-4  Lo Ni       625 Ga
  Shilikedi   0621 C98A698-8 S Ni Ri Wa      400 Ga
  Akhikirimgu  0622 A100741-C N Na Va       804 Ga
  Igepmagagi  0623 A3136AA-C N Ic Na Ni      613 Ga
  Ugmiguli   0625 E9A2889-3  Fl         402 Ga
  Uumikha    0626 C000104-9  As Lo Ni      803 Ga
  Kinkadka   0627 C97A025-8 S Lo Ni Wa      413 Ga
  Ukhikidir   0629 A799361-C N Lo Ni       504 Ga
  Ligar     0630 A87A475-C  Ni Wa       913 Ga
  Aguudguka   0722 C240540-7 S De Ni Po      320 Ga
  Shaazan    0725 C34099C-9  De Hi In Po    900 Ga
  Gamkham    0726 C667879-5 S Ri         104 Ga
  Likharkiima  0729 X100655-4  Na Ni Va      313 Ga
  Amiinsuuraa  0822 C231555-C S Ni Po       900 Ga
  Imgingikud  0826 B9A7648-A 2 Fl Ni       300 Ga
  Irkasikisu  0829 C673734-6            603 Ga
  Khasmikika  0830 B768436-8 N Ni         704 Ga
  


  J: Bugkhir

  @SUB-SECTOR: Bugkhir SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Kuurnaka   0921 C528300-B S Lo Ni       810 Ga
  Idki     0923 C667499-5  Ni         723 Ga
  Kagaka    0927 C442623-8  Ni Po       801 Ga
  Ladur     0929 C32386B-8 S Na Po       624 Ga
  Limnu     0930 A628799-C            402 Ga
  Kagu     1024 B565731-7 N Ag         113 Ga
  Khume     1027 A56A310-B S Lo Ni Wa      203 Ga
  Ipala     1028 C533344-7  Lo Ni Po      904 Ga
  Akhagaakur  1029 D7599A9-6 S Hi         713 Ga
  Kush     1030 AA8A138-A N Lo Ni Wa      524 Ga
  Igakhemush  1121 E555432-2  Ni         821 Ga
  Elagikhe   1122 C59A875-6  Wa         505 Ga
  Arkiinishar  1123 B636478-7 S Ni         514 Ga
  Kedashuduu  1124 B543220-7  Lo Ni Po      123 Ga
  Gikakurala  1128 A449762-A            710 Ga
  Edshikamum  1129 D875001-3  Lo Ni       701 Ga
  Uurkumkhika  1130 A435442-B N Ni         504 Ga
  Shukiguniri  1221 B5238A9-8  Na Po       611 Ga
  Erkhudu    1224 D778899-2 S          803 Ga
  Geshu     1225 C85A569-7 S Ni Wa       102 Ga
  Dakushu    1227 D330458-9 S De Ni Po      500 Ga
  Ashudirga   1228 C5877C8-7 S Ag         603 Ga
  Ilelushsu   1230 E200421-8  Ni Va       800 Ga
  Iidishidar  1321 A7A4437-B N Fl Ni       110 Ga
  Kipala    1325 B451210-A  Lo Ni Po      213 Ga
  Igalam    1326 B233886-C  Na Po       212 Ga
  Ugemid    1337 A446166-A N Lo Ni       801 Ga
  Imaga     1421 B55A788-A N Wa         300 Ga
  Akha     1425 C3647AA-9  Ag         605 Ga
  Apurgadeni  1427 X110996-4  Hi Na       222 Ga
  Uukhed    1429 E698755-7  Ag         704 Ga
  Lagushishu  1430 AA8A523-B 2 Ni Wa       801 Ga
  Karkha    1521 A785263-A S Lo Ni       912 Ga
  Mimiguna   1522 A000210-B  As Lo Ni      511 Ga
  Gamshu    1524 E310454-A  Ni         920 Ga
  Dulaa     1526 D221102-8  Lo Ni Po      514 Ga
  Kiid     1528 A300683-C N Na Ni Va      703 Ga
  Miniguu    1530 E240246-6  De Lo Ni Po    800 Ga
  Ugugli    1623 E410554-9  Ni         514 Ga
  Giirakir   1627 C7637A9-3            403 Ga
  Diliki    1629 A656530-8 S Ag Ni       600 Ga
  


  K: Urshu

  @SUB-SECTOR: Urshu SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Giigash    1721 A89A656-A  Ni Wa       813 Ga
  Urkha     1722 X744573-0  Ag Ni       923 Ga
  Shinu     1723 E210763-3  Na         301 Ga
  Lishdasu   1725 A739687-C N Ni         204 Ga
  Khaadigiir  1728 B5A69D9-6  Fl Hi       104 Ga
  Uurgashar   1823 D465337-7 S Lo Ni       524 Ga
  Samip     1922 C501763-8  Ic Na Va      113 Ga
  Kaner     1924 C10087C-6  Na Va       513 Ga
  Zumelin    1929 B793534-8  Ni         313 Ga
  Kedushikhir  2021 C4445AA-8 S Ag Ni       710 Ga
  Armar     2022 B5316BE-8  Na Ni Po      602 Ga
  Araamaamkur  2024 E787A99-5  Hi         402 Ga
  Amki     2027 C758651-4  Ag Ni       224 Ga
  Dikmu     2029 A8B0631-8 2 De Ni       804 Ga
  Kish     2030 C847469-9  Ni         604 Ga
  Argiishdu   2121 B34399A-C 2 Hi In Po      403 Ga
  Badu     2122 B220349-8  De Lo Ni Po    301 Ga
  Riguladaa   2125 C350764-6  De Po       600 Ga
  Sika     2129 E556366-4  Lo Ni       511 Ga
  Munkisuras  2130 E561411-3  Ni         802 Ga
  Dagasani   2222 A6A5569-A  Fl Ni       424 Ga
  Ashiku    2225 B353448-7  Ni Po       603 Ga
  Guumas    2227 B243510-B  Ni Po       823 Ga
  Kekaagaam   2229 D442532-3 S Ni Po       304 Ga
  Nuushange   2230 C77859C-8  Ag Ni       602 Ga
  Zuukhemkhar  2322 C776054-4  Lo Ni       703 Ga
  Igpargagina  2323 C575401-9  Ni         300 Ga
  Gimirkharep  2325 A769879-9  Ri         314 Ga
  Erdii     2326 D66596A-6 S Hi         404 Ga
  Gaglag    2328 B8C5565-C N Fl Ni       903 Ga
  Arikas    2421 E210200-6  Lo Ni       512 Ga
  Idkanmukida  2422 E546653-6  Ag Ni       422 Ga
  Iikugagi   2423 E577447-4  Ni         905 Ga
  Esheru    2425 A100837-A  Na Va       304 Ga
  Laarudushuk  2427 D759200-4 S Lo Ni       512 Ga
  Khuu     2428 C535668-5 S Ni         801 Ga
  Lurura    2429 A64A264-9 S Lo Ni Wa      923 Ga
  


  L: Gashikan

  @SUB-SECTOR: Gashikan SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Isshigi    2521 DAA7767-6  Fl         625 Ga
  Khunad    2525 E510400-5  Ni         501 Ga
  Ardakhani   2526 B235130-8 S Lo Ni       324 Ga
  Gegumishiin  2527 D311757-6  Ic Na       701 Ga
  Ladu     2529 A456444-A  Ni         720 Ga
  Gugerkhi   2530 B9B9668-C S Fl Ni       803 Ga
  Giikgi    2622 B545ACH-B S Hi In       933 Ga
  Neki     2623 A585203-B  Lo Ni       623 Ga
  Nekarigin   2624 C6788A9-4            710 Ga
  Enad     2625 A9C5A57-7 2 Fl Hi       403 Ga
  Unara     2723 C8B7420-9 S Fl Ni       900 Ga
  Ubasirisha  2726 C7468CC-6            411 Ga
  Duluugusuk  2729 C565110-8  Lo Ni       904 Ga
  Lika     2821 A5A0315-A S De Lo Ni      703 Ga
  Luuniishima  2823 A5559DB-A N Hi         302 Ga
  Udikzudu   2824 A2777AA-8  Ag         702 Ga
  Khumpu    2827 D240543-7  De Ni Po      604 Ga
  Ikaamid    2829 A2306BB-B  De Na Ni Po    703 Ga
  Iile     2830 A400432-9 N Ni Va       504 Ga
  Iniishasir  2924 D455497-7  Ni         903 Ga
  Ikargagun   2928 C200553-7 S Ni Va       602 Ga
  Adkhishigpa  2929 C000404-B S As Ni       103 Ga
  Guulan    2930 B221722-A N Na Po       303 Ga
  Kemir     3023 E30068C-8  Na Ni Va      800 Ga
  Dukabansha  3024 B000440-A 2 As Ni       923 Ga
  Eshagudida  3025 A5A3557-9  Fl Ni       114 Ga
  Lamarki    3026 B510358-B  Lo Ni       700 Ga
  Migaram    3029 B100400-A  Ni Va       914 Ga
  Gislar    3030 B200520-8  Ni Va       124 Ga
  Khagka    3122 B657679-6  Ag Ni       501 Ga
  Ikhazudshi  3123 C310200-8  Lo Ni       614 Ga
  Edinipu    3124 A898044-9  Lo Ni       505 Ga
  Kashzas    3125 D7C6665-6 S Fl Ni       904 Ga
  Arnimam    3129 B536450-B  Ni         303 Ga
  Ishi     3130 C9B7478-8 S Fl Ni       702 Ga
  Kushim    3223 B675576-A  Ag Ni       711 Ga
  Nishi     3226 E8C9652-4  Fl Ni       812 Ga
  Kukush    3227 AAB5798-C  Fl         900 Ga
  Negim     3229 A430412-C S De Ni Po      804 Ga
  Ukaganmi   3230 D7B18AE-5 S Fl         105 Ga
  


  M: Stand

  @SUB-SECTOR: Stand SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Uudikaas   0131 B6A4204-A S Fl Lo Ni      703 Ga
  Kargaru    0132 X648757-0  Ag         400 Ga
  Giishzi    0133 C100665-8  Na Ni Va      213 Ga
  Rikhizi    0134 X756846-0            800 Ga
  Kulerekha   0136 B698768-8 N Ag         700 Ga
  Linadkadun  0231 B331559-B 2 Ni Po       404 Ga
  Iirdikiik   0233 C456455-A S Ni         200 Ga
  Ganidinriir  0234 BA8A513-C N Ni Wa       704 Ga
  Irzi     0235 B886432-8 S Ni         600 Ga
  Khakhampu   0240 A4248A9-9            600 Ga
  Manige    0331 C300411-B S Ni Va       503 Ga
  Kuskakhigan  0332 C624752-7 S          420 Ga
  Shiismur   0335 X253685-0  Ni Po       724 Ga
  Kikhiishad  0336 C301212-7  Ic Lo Ni Va    210 Ga
  Mushdaaduri  0433 E426100-6  Lo Ni       413 Ga
  Imad     0435 C473444-A S Ni         703 Ga
  Ikun     0436 A76A462-A N Ni Wa       313 Ga
  Lenlashirsu  0437 E563734-2            220 Ga
  Kakukardi   0439 B756211-8 2 Lo Ni       905 Ga
  Eshadi    0440 C866000-6 S Ba Lo Ni      623 Ga
  Ussas     0532 E483484-6  Ni         210 Ga
  Imasiika   0534 C351433-9 S Ni Po       402 Ga
  Shalikhir   0537 B33259B-B N Ni Po       614 Ga
  Masig     0538 E371879-6            401 Ga
  Gusum     0540 E000468-6  As Ni       804 Ga
  Kekir     0636 C200256-9  Lo Ni Va      802 Ga
  Amza     0637 C487049-8  Lo Ni       420 Ga
  Mige     0640 B748599-7 S Ag Ni       502 Ga
  Ludesa    0732 CA78201-8 S Lo Ni       824 Ga
  Kukurkidni  0736 B679999-B 2 Hi In       213 Ga
  Pikudeki   0737 C789522-5  Ni         204 Ga
  Gingaa    0738 B466657-8 S Ag Ni Ri      812 Ga
  Gaarkisidir  0739 A438586-B  Ni         403 Ga
  Iigadudamar  0740 A523546-B S Ni Po       300 Ga
  Kusha     0833 E335435-9  Ni         604 Ga
  Kashiraam   0834 E000543-A  As Ni       603 Ga
  Shilirdus   0835 C7B4951-C S Fl Hi       404 Ga
  
  


  N: Paanir

  @SUB-SECTOR: Paanir SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Arnu     0931 C310232-9 S Lo Ni       520 Ga
  Zeguzaliraa  0932 E6A0559-5  De Ni       200 Ga
  Igmisum    0933 D244415-5  Ni         410 Ga
  Agiguki    0935 C200469-8 S Ni Va       802 Ga
  Gushadumkhi  0936 B510102-8 N Lo Ni       702 Ga
  Geli     0937 E594100-8  Lo Ni       703 Ga
  Nanlas    0938 E693535-3  Ni         103 Ga
  Gagaana    0940 E240315-5  De Lo Ni Po    203 Ga
  Uuruudker   1037 C554999-5  Hi         922 Ga
  Bikiru    1038 D553553-5 S Ni Po       102 Ga
  Guka     1134 E753487-3  Ni Po       803 Ga
  Sinusiimu   1136 A454211-A S Lo Ni       204 Ga
  Alikhuresha  1233 B54A423-B S Ni Wa       424 Ga
  Kaker     1234 C557477-6  Ni         803 Ga
  Kumii     1235 E513678-4  Ic Na Ni      900 Ga
  Kumlagukaa  1238 E79A9DC-4  Hi In Wa      802 Ga
  Emenshaar   1239 C894547-4 S Ag Ni       603 Ga
  Arsu     1240 C446310-8  Lo Ni       304 Ga
  Genba     1332 E334300-9  Lo Ni       703 Ga
  Miikimki   1334 B525434-9 S Ni         400 Ga
  Idushilu   1335 C612436-5  Ic Ni       434 Ga
  Uukaar    1336 B364578-B  Ag Ni       623 Ga
  Unshuusunli  1337 C68A467-7 S Ni Wa       813 Ga
  Imbagi    1339 C413302-A S Ic Lo Ni      415 Ga
  Adkilegash  1340 C412100-7  Ic Lo Ni      403 Ga
  Shagalalar  1432 C658669-6  Ag Ni       903 Ga
  Geshidgani  1433 B77248B-6 N Ni         814 Ga
  Idakhidiiku  1435 A454634-B  Ag Ni       212 Ga
  Ashkhukaga  1436 E401546-5  Ic Ni Va      213 Ga
  Urkiikemeg  1532 C11079E-7  Na         800 Ga
  Kirma     1533 C537320-7  Lo Ni       402 Ga
  Kikus     1534 E744573-2  Ag Ni       103 Ga
  Duure     1537 A647654-B  Ag Ni       604 Ga
  Ikigiilizu  1538 E585336-3  Lo Ni       813 Ga
  Diirdash   1631 C59279D-8            113 Ga
  Eshirnebash  1632 C65A158-9  Lo Ni Wa      104 Ga
  Agunkami   1636 C885331-6  Lo Ni       204 Ga
  Mumari    1638 C374ACE-8 S Hi In       701 Ga
  


  O: Karuin

  @SUB-SECTOR: Karuin SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Gimaa     1735 B435044-9  Lo Ni       901 Ga
  Zikhu     1736 X330304-3  De Lo Ni Po    411 Ga
  Gili     1738 B8C7868-7  Fl         203 Ga
  Khagikir   1739 A564442-B N Ni         705 Ga
  Iingikanka  1831 E774733-3  Ag         323 Ga
  Unkuusekuu  1832 E568410-3  Ni         100 Ga
  Gukigaka   1833 C839453-7 S Ni         300 Ga
  Shuu     1836 E765100-5  Lo Ni       301 Ga
  Asru     1838 E551975-7  Hi Po       203 Ga
  Emesh     1839 A997447-8 S Ni         714 Ga
  O-13     1936 D400333-4 S Lo Ni Va      312 Ga
  O-15     1938 A838588-9  Ni         203 Ga
  Lakamlii   2032 A260400-A  De Ni       500 Ga
  Khakhanmii  2033 A255677-B N Ag Ni       113 Ga
  Udiruukhen  2034 C836143-6  Lo Ni       710 Ga
  Mepalira   2036 C439594-9 S Ni         523 Ga
  Ligaami    2040 D6749AE-8 S Hi In       705 Jm
  Geshgiidum  2136 C6A1643-5 S Fl Ni       603 Ga
  Ashirdagii  2137 C998A76-8 S Hi In       205 Ga
  Guduugi    2138 B493696-A N Ni         602 Ga
  Adamiishkha  2233 A336456-A S Ni         420 Ga
  Mash     2238 B5258AB-9            203 Ga
  Sekaban    2331 E589730-2            813 Ga
  Khamukhadam  2332 C000410-7  As Ni       800 Ga
  Ambiikhar   2333 B78A8AB-C  Wa         904 Ga
  Samamshik   2334 B839145-B  Lo Ni       701 Ga
  Kimalargugu  2335 E688836-2            111 Ga
  Ureske    2337 B681688-5 S Ni Ri       503 Ga
  Emikishenga  2338 D234346-6 S Lo Ni       803 Ga
  Midishashuu  2339 B68657A-8 S Ag Ni       802 Ga
  Ikhuki    2436 C23616B-6 S Lo Ni       903 Ga
  Nadinuru   2437 C58948A-A S Ni         700 Ga
  Argurkhike  2438 C10047C-7  Ni Va       504 Ga
  Ikukkhuu   2439 C237323-7  Lo Ni       525 Ga
  Arzuda    2440 B554476-9 N Ni         403 Ga
  


  P: Gashilean

  @SUB-SECTOR: Gashilean SECTOR: Gashikan
  #
  #--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
  #PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
  #----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
  Kakudan    2531 BAF4311-C  Fl Lo Ni      523 Ga
  Gekhaag    2532 C404869-7  Ic Va       912 Ga
  Suugkadekid  2534 C671878-6 S          603 Ga
  Kugipar    2535 C10077B-A  Na Va       105 Ga
  Iikipimiman  2537 A435521-B  Ni         422 Ga
  Digumsidiid  2540 D8A4402-5  Fl Ni       904 Ga
  Miraashiku  2632 B677577-8  Ag Ni       902 Ga
  Ishmikuuka  2639 B341964-A  Hi In Po      405 Ga
  Lishikuu   2640 C546352-7 S Lo Ni       804 Ga
  Iirshiku   2731 E300886-4  Na Va       211 Ga
  Gashikan   2732 A8679AD-C N Hi         302 Ga
  Siikule    2734 C8C587A-6  Fl         603 Ga
  Name     2736 A226310-C  Lo Ni       204 Ga
  Ardagir    2738 A634867-C            322 Ga
  Gidasha    2740 C544655-5 S Ag Ni       513 Ga
  Asakhegur   2831 C230134-7  De Lo Ni Po    112 Ga
  Dadiin    2832 C758442-4 S Ni         403 Ga
  Kadam     2833 C651689-7 S Ni Po       821 Ga
  Digashgangu  2836 D000756-5  As Na       220 Ga
  Giisadugiin  2931 B454365-7  Lo Ni       212 Ga
  Pukhusan   2935 C450543-A  De Ni Po      122 Ga
  Akiiddigega  2937 D737876-5            800 Ga
  Kaadladirmi  2938 D634988-9 S Hi In       304 Ga
  Akakhaamar  2939 A99A376-A 2 Lo Ni Wa      124 Ga
  Khase     3032 C000999-C  As Hi Na      304 Ga
  Ashir     3036 B68A9AB-A S Hi Wa       504 Ga
  Naagi     3038 B510000-A  Ba Lo Ni      924 Ga
  Arshaka    3039 B447357-8  Lo Ni       200 Ga
  Lararar    3040 B89759B-6 S Ag Ni       135 Ga
  Shunzir    3132 C554740-3  Ag         502 Ga
  Maglukaki   3135 C253510-6 S Ni Po       613 Ga
  Liishikapa  3137 C7B2676-5 S Fl Ni       613 Ga
  Kashiis    3138 C7669EH-7  Hi       A 813 Ga
  Liiriirda   3139 A594797-C S Ag         314 Ga
  Karlanshi   3140 B9D6485-9  Fl Ni       414 Ga
  Kukaa     3233 C568413-4 S Ni         602 Ga
  Shidima    3237 C2005AE-9  Ni Va       823 Ga
  Lukhuugu   3238 B538625-8 S Ni         204 Ga
  Lasudinigii  3239 B89A784-8  Wa         903 Ga
  Kuru     3240 B230223-C S De Lo Ni Po    400 Ga
  
 • Back to SectorMap
 • Back to GalaxyMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z