Stars DataDagudashaag Sector / Stars

 • A: Mimu
 • B: Old Suns
 • C: Arnakhish
 • D: Iiradu
 • E: Shallows
 • F: Ushra
 • G: Khandi
 • H: Kuriishe
 • I: Zeda
 • J: The Remnants
 • K: Pact
 • L: Gadde
 • M: Bolivar
 • N: Argi
 • O: Sapphyre
 • P: Laraa

  A: Mimu

  @SUB-SECTOR: Mimu  SECTOR: Dagudashaag
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Kashmiir   0103 
  Kedaa     0105 
  Akimu     0106 
  Zukchurukh  0108 
  Tscho     0109 
  Kaza     0110 
  Nuikh     0201 
  Osakis    0202 
  Mimu     0208 
  Rathas    0210 
  Halimaa    0301 
  Karrana'ch  0302 
  Manoh     0307 
  Ges      0401 
  Serpents Reach0402 
  Tree'chuakh  0405 
  Muikha    0406 
  Kaldi     0407 
  Tae      0408 
  Ushkhuur   0502 
  Geka     0503 
  Gushnemasha  0504 
  Iiu      0505 
  Siakmasfa   0506 
  Refuge    0509 
  Ninaan    0601 
  Seminary   0604 
  Zishku    0610 
  Zuiar     0705 
  Khumara    0707 
  Ssi      0708 
  Irshe     0709 
  Sheaniki   0801 
  Khan     0802 
  Chiauk    0803 
  Andalusia   0810 
  


  B: Old Suns

  @SUB-SECTOR: Old Suns  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Ediishudir  0901 
  Amnuus    0902 
  Lenkaa    0904 
  Uushagkir   0905 
  Gvadh     0906 
  Shukain    0909 
  Luuar     0910 
  Ikiir     1004 
  Birkhi    1005 
  Adaim     1007 
  Shurkikhi   1010 
  Ekuu     1102 
  Kadgishbur  1105 
  Ha'arn    1107 
  Asashluu   1108 
  Kii'kii    1110 
  Miam     1202 
  Ziruushda   1204 
  Mirkigii   1206 
  Imau     1207 
  Gurgesku   1208 
  Degushush   1302 
  Misir     1401 
  .       1402 
  Shidu     1406 
  Imgaa     1409 
  Giinashkhid  1502 
  Dardua    1503 
  Kimalad    1506 
  Bastion    1507 
  Kiuur     1602 
  Aam      1604 
  Dardua    1605 
  


  C: Arnakhish

  @SUB-SECTOR: Arnakhish  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Gekae     1702 
  Diu      1703 
  Liikirba   1705 
  Rusadaa    1709 
  Line's End  1710 
  Gursa     1801 
  Kilasir    1803 
  Kimaria    1809 
  Imga     1901 
  Kua      1903 
  Kemnagii   1904 
  Morian Khama 1905 
  Nukaush    1906 
  Sadiikashe  1910 
  Arkhuu    2002 
  Guru     2005 
  Khalan    2007 
  Shakuur    2010 
  Dilaaii    2104 
  Masiruu    2106 
  Umnudar    2108 
  Kua      2110 
  Misaruu    2202 
  Khumsada   2203 
  Likhukam   2204 
  Ki      2205 
  Ninlakim   2208 
  Anka     2302 
  Drogheda   2304 
  Oracle    2308 
  Ishkaa    2309 
  Rabir     2402 
  Uurku     2405 
  Khaem     2406 
  Anshir    2408 
  Eshsii    2409 
  Suakan    2410 
  


  D: Iiradu

  @SUB-SECTOR: Iiradu  SECTOR: dagudash.sec
  #
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Urpa     2505 K4 V
  Shuakhuar   2506 M2 V
  Arna     2601 M0 V M8 D
  Aashma    2602 M1 V G1 D
  Khi      2603 M6 D
  Irsaar    2604 M4 V
  Shigkhu    2605 G1 V
  Kagur     2609 G3 V M1 D
  Irdiish    2703 M1 V
  Khiradu    2706 G2 V
  Akher     2708 G3 IV
  Larmige    2709 M0 V
  Zugaa     2710 M0 VI M1 D
  Gisi     2801 M7 IV
  Mikakesh   2802 M3 V
  Karsa     2803 G0 V M4 D
  Pirrgu    2807 M9 VI
  Sumuu     2904 M0 VI
  Lemkhi    2908 M0 II M6 D
  Ersharsa   3001 K3 V
  Aadshas    3004 M4 V
  Dana     3005 F0 V M9 D
  Kurdeshu   3006 M1 V K9 D
  Iiradli    3008 M3 V
  Iimkhir    3101 M2 V
  Karsa     3103 K6 IV
  Daas     3107 K1 VI M1 D
  Anshu     3110 G3 V M4 D
  Lir      3202 M3 IV M6 V
  Duukhaa    3205 K1 V M6 D
  Aska     3206 M9 VI M7 D M1 D
  Kassandra   3208 K7 III
  Gishmarkash  3209 K8 V
  


  E: Shallows

  @SUB-SECTOR: Shallows  SECTOR: Dagudashaag
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Upag     0111 
  Teoech    0113 
  Chathi    0115 
  Gwi      0117 
  Iliika    0211 
  Khikaeg    0212 
  Aaki     0213 
  Cablu     0214 
  Oewni     0216 
  Fau      0217 
  Unishpiir   0311 
  Sagikii    0319 
  Adaskaglu   0320 
  Amigu     0412 
  Oeth     0419 
  Cleci     0420 
  Gishi     0513 
  Tarterus   0514 
  Irphothe   0515 
  Station One  0517 
  Dakushan   0518 
  Osha     0519 
  Sloethu    0520 
  Niirkhi    0613 
  Gladsheim   0614 
  Gaae     0615 
  Kaelm'katwi  0619 
  Glachith   0620 
  Kima     0711 
  Diishalum   0714 
  Hourara    0716 
  Ekli     0718 
  Ziamr     0719 
  Kashki    0811 
  Lau      0812 
  Diraan    0815 
  Ufesk     0816 
  Miku     0818 
  Ardchi    0819 
  Drya     0820 
  


  F: Ushra

  @SUB-SECTOR: Ushra  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Undim     0914 K7 V M4 D
  Lauyesyeh   0916 K0 V
  Congress   0920 M0 II
  lambda Cygni 1011 A2 V M1 D
  Ushra     1016 M4 V
  Tanes'ra   1017 M0 V M9 D
  Maamkumar   1020 K3 V
  Laruu     1113 M5 V
  Tethys    1114 M7 V M0 D
  Nox      1115 M4 V
  Antioch    1117 K3 V M8 D
  Kaurga    1118 M4 V M6 D
  Khemelov   1212 G1 V
  Lasiimshim  1218 A5 III M1 D
  Katris    1220 M2 V M5 D
  Hakukuk    1314 M0 V
  Argiluu    1317 M8 II
  Aberlocht   1318 M8 V
  Kaagashiir  1319 M9 V M3 D
  Jekyll    1320 M7 II M6 D
  Mote     1414 K2 V
  Hellas    1416 M3 V
  Nafud     1418 K4 V M9 D
  Nakharpii   1420 K2 V
  Cimmeria   1511 M0 V
  Adele     1516 M6 III M2 V M6 V
  Elysium    1520 M2 V
  Lemuria    1612 M1 V M7 VI M3 D
  Nguma     1613 M1 V M7 V
  Kikaduum   1615 M4 V
  Station Four 1618 M1 IV
  


  G: Khandi

  @SUB-SECTOR: Khandi  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Lupigaa    1711 M3 D M0 D
  Iesha     1712 M1 D
  Folly     1713 M1 V
  McKenzie   1717 G2 VI
  Shuada    1718 K9 IV M9 V
  Cruachan   1813 M9 V M2 D
  Mahonri    1816 M2 V M6 D
  Shaia     1911 G1 VI
  Eaunna    1912 M0 V
  Tiffany    1913 K4 V
  Rukhigu    1918 F4 V M7 D
  Dehkaim    1919 K5 III
  Iunda     1920 K1 V M5 D
  Dishalu    2013 M5 VI M4 D
  Shibishlim  2015 M3 V
  Dauni     2020 K4 V
  Tomb     2111 K0 V
  Mirnaa    2113 M2 V
  Khandi    2119 M3 V
  Urdi     2216 K0 V M4 D M6 D
  Arnakhish   2317 G3 V M0 D
  Zaankhid   2318 M1 V M3 D
  Karbi     2320 M1 V M3 D
  Edsham    2412 M0 V
  Gakhir    2413 M4 III
  Irlu     2415 K2 V M9 D
  Dua      2416 M6 IV
  Kishgakhir  2418 M2 V M7 D
  


  H: Kuriishe

  @SUB-SECTOR: Kuriishe  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Lashgaiika  2512 K2 V
  Luguk     2513 G4 V M4 V
  Aibeshma   2514 M0 D M7 D
  Nikhuskir   2515 K0 IV
  Giku     2517 M1 V
  Duunkhan   2518 F2 V
  Diablo    2612 K1 III M3 VI M7 D
  Gesiisha   2615 M2 V M8 D
  Hasoiaohalaiko2617 M9 V
  Shirlukam   2618 G9 V M7 D
  Remanec    2711 K0 D
  Negev     2714 M3 V M0 D
  Dupusirlu   2715 K4 V M7 D
  Kuriishe   2717 G4 V
  Gareesh Ra  2719 K2 V
  Mudupas    2817 M0 V M0 D
  Khashpel   2819 M1 V
  Quuira    2918 G2 II M6 V
  Amgagiga   2919 M2 V
  Eraki     2920 M9 IV
  Ander's Moon 3012 K1 V M8 D
  Cyrene    3013 M4 V
  Kherse    3014 M0 II
  Akhashmaas  3015 G1 V
  Larmai    3016 M0 III
  Saffron    3018 M7 V
  Urkesh    3019 F0 V M3 D
  Luramsum   3111 M9 V
  Imsu     3114 K2 D M4 D
  Amiikhuk   3115 M4 V M8 D
  Umeeshe    3117 M1 V
  Sivvista   3120 K0 V M8 D
  Zashe     3220 M0 V M5 D
  


  I: Zeda

  @SUB-SECTOR: Zeda  SECTOR: Dagudashaag
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Nueva Esperanz0123 
  Coroico    0126 
  Ushkhir    0129 
  Maq'appav   0222 
  Shammud    0223 
  Ekhor     0227 
  Kaattji    0228 
  Hu      0229 
  Dudin     0230 
  Hoaz     0321 
  Tsuchi    0322 
  Biik     0323 
  Khadda    0324 
  Giirakh    0325 
  Syrna     0329 
  Mirkan    0421 
  Maudhii    0423 
  Sagan     0425 
  Aksa     0426 
  Ashes     0521 
  Bhuur     0523 
  Ghaedzaekh  0524 
  Ekha     0526 
  Nidavellir  0528 
  T'azhqava   0530 
  Rais'qanaa  0621 
  Mai      0622 
  Keshga    0625 
  Iur      0628 
  Zeda     0721 
  A'niaqoro   0723 
  Guan     0724 
  Sumuu     0725 
  Shogun    0729 
  Derla     0821 
  Urgu     0823 
  Akish     0825 
  Asimisiske  0828 
  


  J: The Remnants

  @SUB-SECTOR: sec_J  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Wilderness  0921 G6 VI M9 D
  D'Artur    0924 K1 V M5 D
  Kirusis    0926 K3 IV
  Perkurshir  0927 M2 V
  Iushush    0928 G0 V M5 D
  Lemimamur   0930 M9 V M9 D
  Muruk     1021 G3 V M5 D
  Kulisaan   1023 M1 V
  Reshumirak  1025 K8 VI
  Darzii    1026 K3 V
  Giarkhesa   1027 M0 V
  Liikiir    1029 G8 III M9 V
  Naruppesh   1121 M7 VI M4 D
  Arlim Dusiru 1124 M5 D M8 D
  Madingik   1126 M1 V
  Akigir    1129 A4 V M6 D
  Ispumer    1222 M4 V
  Nurashiu   1223 G4 V
  Nuaam Igzur  1227 M9 VI
  Darusush   1228 M2 V
  Shankida   1321 M7 IV M2 D
  Khiishpur   1323 G1 V
  Ipkur     1325 M1 V
  Ursushur   1422 M0 V M9 D
  Omegindus   1424 M3 III
  Station Three 1428 K5 V M8 D
  Gesrakur   1430 M3 V
  Ussine    1523 M2 V M3 D
  parendis   1525 M1 V
  Lansen    1526 M1 D M9 D
  Calobrur   1528 K0 V
  Iilenkhis   1529 M0 V
  Cr'cpuc    1530 K0 V M5 D
  Apemkir    1622 K3 V
  Zukalis    1625 M1 V M6 D
  Beleperan   1626 M2 V M9 D M2 D
  Kuuranse   1629 M9 IV
  Haven's Gate 1630 G5 V
  


  K: Pact

  @SUB-SECTOR: sec_K  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Campbell   1722 M7 VI
  Dashi     1723 M2 V
  New Titan   1726 M1 V
  Ekhugush   1728 M4 IV M9 D
  Ushmegili   1729 G1 V
  Iash     1730 K2 V
  Aiaiyal    1821 K2 II
  Bradley    1822 M3 V M3 D M9 D
  Iinir     1823 M1 V
  Kamgikiik   1824 K1 V M3 D
  Pr'Geehr   1829 G3 V
  Clan Home   1830 M3 IV
  No Hope    1924 K1 V
  Shakhii    1926 M2 V
  Junivaar   1927 M6 III
  Asii     1928 G0 VI
  Ikabi     1929 K4 V
  Vipac     1930 M1 V
  Janssen    2022 M7 III M9 D
  Draskeran   2023 M4 V M5 D
  Jarmael    2024 M0 V
  Sennirak   2026 A3 V
  Kakhirusar  2028 M4 V
  Cocor     2030 M3 V M5 D
  Chandra's Worl2122 K4 V
  Kediiga    2123 G6 V
  Medurma    2124 M8 D
  Thalassa   2127 K8 VI
  Maiden    2130 M0 III M7 VI
  Dipa     2223 A4 V M5 D
  Nexus     2225 G4 V
  Theta Cygni  2226 K7 II
  A'a'suni   2227 M4 VI
  Kurkhi    2228 M0 V
  Ishigumam   2322 K2 V M6 D
  Tilmes    2324 M1 V K8 D
  Station Two  2327 M4 V
  Mo'line    2424 M4 V
  For'star   2426 M2 V M9 D
  


  L: Gadde

  @SUB-SECTOR: sec_L  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Proctonir   2521 M1 V M4 D
  Emarkus    2522 M2 V
  Khusgulur   2525 G3 D M7 D
  Rraeghzoez  2526 K3 V M3 D
  Dummur    2529 M4 III
  Niishulam   2623 M0 V
  Imern     2624 K0 V
  Serusi    2625 G3 V
  Khasha    2627 M8 V
  Inshaam    2721 A4 V
  Collette   2725 M3 V
  Pukh     2727 M4 V
  Shershe    2728 K9 V M0 D
  Denisol    2729 M1 II
  Minsur    2821 K1 V
  Khuulush   2822 M6 V M2 D
  Laeris    2827 M2 V
  Quinarim   2828 G4 V M3 D
  Khiishi    2830 K8 II
  Baladine   2922 M3 V
  Anpanaar   2923 M1 V M3 D
  Shea     2927 M0 V M5 D
  Shurkig    2928 M0 V M1 D M8 D
  Pamnagagur  3024 M0 V M5 D
  Kestona    3027 M3 V
  Dashgurus   3028 M0 V
  Frey     3029 K1 V
  Khaamumlar  3030 M0 V M5 D
  Depot     3121 M1 V
  Zerpekush   3122 K0 V M0 D
  Zhummuuki   3124 M1 V M1 D
  Kan      3126 G2 IV
  Dupligi    3221 M1 V
  Dinzur    3222 G9 V
  Kedden    3223 M2 V M2 D
  Namkigem   3227 M3 V M8 D
  Ishmurish   3228 F6 V M1 D
  


  M: Bolivar

  @SUB-SECTOR: Bolivar  SECTOR: Dagudashaag
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Ekha     0137 
  Altamachi   0138 
  Dudin     0230 
  Danse     0232 
  Gaad     0235 
  Kinhe     0236 
  Bolivar    0240 
  Kinhe     0331 
  Cobija    0440 
  Eddum     0531 
  Khaguu    0535 
  Tarija    0539 
  Shanim    0540 
  Shumuu    0631 
  Anshaar    0633 
  Khika     0635 
  Gya      0636 
  Lamdas    0638 
  Ascension   0639 
  Mindahm    0733 
  Apolo     0734 
  Khimkaa    0735 
  Nimluin    0736 
  Rruekhsik   0738 
  Hanas Soujourn0739 
  Mimku     0831 
  Shashankhu  0832 
  Argo     0833 
  Tureis    0839 
  Uusjar    0840 
  


  N: Argi

  @SUB-SECTOR: sec_N  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Liishuga   0931 K1 V
  Sii      0932 M1 V
  Mishu     0933 G7 V
  Akiva     0935 A2 V G8 D
  Abbavi    0936 K2 V M0 D
  Uaam     0940 M2 V
  Shidka    1032 F3 V
  Khulim    1039 M1 V M8 D
  Lushanuma   1040 M3 V
  Adakhem    1134 M5 V
  Gukhemuuka  1138 K4 V
  Umri     1234 K1 V
  Rashiki    1235 M2 V
  Gateway    1331 M1 V M9 D
  Ashmasa    1333 M8 III
  Kiirishi   1335 K7 V
  Luushama   1336 M2 V M0 D M0 D
  Arlu     1339 M3 V
  Argi     1431 G0 V M1 D
  Lumnu     1432 K7 V
  Gigi     1433 M7 V
  Shabamiir   1437 M4 V K5 D
  Ur      1532 M1 D M0 D
  Miir     1534 M3 V M5 VI
  Aiish     1535 K3 V
  Zalaana    1537 M3 V M6 D
  Muukhim    1538 K4 V M9 D
  Sharaa    1539 K0 IV M4 D
  Gaesh     1631 M1 V
  Anomaly    1633 M2 V
  Sh'si     1635 M3 V M6 D
  Shulasgu   1636 M1 V M7 D M0 D
  Zish     1638 G3 V
  Lenashuuk   1640 K7 III
  


  O: Sapphyre

  @SUB-SECTOR: sec_O  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Kashni    1732 M7 IV
  Bakhuma    1733 M1 V M4 D K0 D
  Durgaarur   1735 G1 V M2 D
  Amshu     1736 K1 V
  Irrii     1737 K1 V
  Lamamni    1738 M0 V
  Piileir    1833 F4 V M8 D
  Riimsha    1836 K4 V M8 D
  Uki      1839 G4 V M2 D
  Mashuu    1840 M0 V
  Dante     1931 M7 II M8 V
  Bountiful   1934 K1 V M0 D
  Haakhai    1935 M4 V
  Linara    1936 M3 V
  Shuulikh   1939 M2 V
  Troy     1940 K5 V M2 D
  Riiya     2035 M2 V M6 D
  Sabhaash   2036 K1 III
  Hadraach   2037 M4 V
  Gracilis   2038 K1 V
  Harlequin   2135 M6 III M4 V
  Sapphyre   2137 M3 V K0 D
  Shaida    2139 M4 V M8 D
  Miana     2140 M2 III
  Guurdim    2232 G1 V M1 D
  Emishuun   2234 K5 V M2 D
  Mukira    2235 M3 V M8 D
  Luukha    2237 G7 IV
  Aalimru    2239 F8 V M6 D
  Hashiikhi   2331 G0 V
  Bakhuma    2339 M4 V
  Eikhoifiruah 2433 M2 V
  Shaakhish   2434 M5 V
  Amamni    2436 M9 V
  Ghesaak    2437 G4 V
  Gesalt    2439 G4 V
  Silk     2440 M9 III
  


  P: Laraa

  @SUB-SECTOR: sec_P  SECTOR: dagudash.sec
  #--------1---------2---------3
  #PlanetName  Loc. Star(s)
  #----------  ---- --------
  Keshurlim   2531 M2 V
  Mianda    2533 M2 V M8 D
  Zaamish    2536 K4 D
  Daskine    2631 G7 III
  Laraa     2634 M8 III
  Gishu Amkhir 2635 M3 V M9 V
  Urdanis    2637 M3 V M8 D
  Khanirlu   2734 M3 VI M6 D
  Dempukish   2735 M2 V
  Sima     2736 M0 V M9 D
  Basikiil'r  2737 A2 III K1 D
  Gulishi    2738 K3 V M4 D
  Ashush    2739 M3 V K2 D
  Ushiik    2831 M0 V
  Mikhid    2836 M8 V
  Khuuniish   2837 K9 II M8 VI
  Mimishka   2838 G9 V
  Perekir    2932 M3 V
  Lumzashgu   2935 K2 V
  Ursimga    2936 M2 V
  Kakar     2937 M0 V M5 D
  Pediica    2938 K9 V M5 D
  Narkur'le   3031 G1 V
  Uumirsa    3032 K2 V
  Napu     3035 G1 III
  Luken     3037 K2 V
  Bechant    3039 K1 V
  Amluamii   3135 G0 V
  Kadushi    3136 M3 V
  Andula    3138 G4 V
  Newport    3139 G8 V
  Mershemu   3231 G2 V
  E'Draconis  3235 M1 III M5 D
  Shardi    3236 M0 V
  Proytheyath  3238 K1 V M5 D
  Tutrii    3239 G9 V M4 D
  Saven     3240 G2 IV
  
 • Back to SectorMap
 • Back to GalaxyMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z