Aotrei Subsector in the Dark_Nebula Sector


@SUB-SECTOR: sec_B  SECTOR: Dark_Nebula
#
# Trade routes within the subsector
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Chesall    0903 C200688-2  Ni Va N      704 Na
Aoaki     0907 D110759-0  Na       A 605 Na
Syasarai   0909 DAA5499-2  Ni         704 Na
Oldhali    1002 C000200-3  Ni As       204 Na
Pannusgario  1003 A3829DB-5  Hi         503 Na
Walryaei   1004 C436541-3  Ni         810 Na
Helene    1005 C665866-2  C5 Ri       502 Na
Arahao    1008 C544733-2  Ag         104 Na
Yoaieal    1104 E9A897A-3  Hi         405 Na
Hrowele    1107 E774220-1  Ni         100 Na
Hasyesya   1108 C000333-2  Ni As      A 512 Na
Oeuilyuh   1110 BA79413-6  Ni         910 Na
Trlenamm   1203 C200262-3  Ni Va       120 Na
Uawelsa    1205 B7B0676-5  Ni De       603 Na
Hfleao    1207 E576010-0  Ni         404 Na
Ffahalr    1208 B522863-5  Po Na       603 Na
Elkhuihi   1303 B898347-5  Ni       A 613 Na
Canshar    1304 A696444-7  Ni         623 Na
Uaoya     1305 A322556-8  Ni Po       224 Na
Teioyukh   1310 B110530-4  Ni         220 Na
Reawaiy    1402 C647234-3  Ni         502 Na
Kofyoha    1405 A599768-7            203 Na
Tahetlo    1406 C977853-3            700 Na
Hlakaoea   1408 E4598A8-0            912 Na
Oheou     1501 B898326-5  Ni         722 Na
Nihoipo    1504 E649236-2  Ni         825 Na
E'loa     1505 D686655-1  Ni Ri A      600 Na
Hyeirlh    1506 C110001-2  Ni         113 Na
Irekhal    1508 B7357A6-5            604 Na
Iweheh    1603 C110420-2  Ni         304 Na
Jardeng    1604 B424676-4  Ni         812 Na
Eiyriou    1608 A110877-5  Na         113 Na
Brensal    1609 A8A0689-7  Ni De       724 NaBases:
N = Naval Base
S = Scout Base
A = Navy & Scout Bases
Z = Zhodani Base
Y = Zhodani Depot
X = Zhodani Relay
C = Vargr Corsair
G = Vargr Navy
H = Vargr Corsair & Navy

Allegiance:
Im = Imperial
As = Aslan
Zh = Zhodani
So = Solomani
Zc = Zhodani Client
Dr = Droyne
Na = Non-aligned
Cs = Client State
Va = Vargr

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z