Voeraghz Subsector in the Arzul Sector


@SUB-SECTOR: Voeraghz SECTOR: Arzul
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Ikgzoeroulurr 1701 X5A0000-0  Ba De Lo Ni    002 Na
Voeraghz   1705 A344573-D  Ag Ni       120 J-
Aekokago   1707 D578785-5  Ag         400 Na  
Ugar     1801 D200325-9  Lo Ni Va      604 Na
Lizashlik   1806 A593694-8  Ni         325 Na
Lwynhy    1807 C545988-9  Hi In       012 Na
Aladashumiiki 1808 C465975-6  Hi         105 Na  
Asihit    1901 D698534-6  Ag Ni       602 Na
Sovanjaak   1902 X400000-0  Ba Lo Ni Va    010 Na
Kerkiilamu  1903 E230300-A  De Lo Ni Po    504 Na
Pynuotkuos  1906 C6468A8-C            803 Na
Ada      1910 C541999-5  Hi In Po      603 Na
Satih     2003 A658A84-B  Hi         803 Na  
Naenaruel   2004 A564AB8-B S Hi         900 Na  
Rhonhi    2005 B4628B8-6 N          704 Na  
Ouzaell    2007 B433558-9 N Ni Po       220 Na
Aiwunupe   2101 C6978A6-5            404 Na  
Udkhaaziirash 2102 A777ADE-B  Hi In       703 Na
Mohy     2103 A4588DC-7 N          100 Na  
Gzodaegdoedz 2104 D443232-7 S Lo Ni Po      912 Na
Ek      2107 X000000-0  As Ba Lo Ni    003 Na
Lykukihavyt  2203 C533458-8  Ni Po       203 Na
Gumushu    2204 C682753-6  Ri         303 Na
Kigaakigum  2205 D556768-2 S Ag         823 Na  
Ychmiwryr   2209 B999510-C  Ni         823 Na
Dusa     2302 C322545-9  Ni Po       303 Na
Maga     2303 A675640-C N Ag Ni       904 Na
Gagiizidiiga 2305 C586786-6  Ag Ri       105 Na
Mor      2310 B996421-A  Ni         505 Na
Amimuum    2403 C84797A-8  Hi In       904 Na
Oudhuegvae  2405 C625448-7 S Ni         704 Na
Argag     2406 E332656-7  Na Ni Po      204 Na
Kumakiiga   2408 A988642-B N Ag Ni Ri      400 Na
Ghersong   2410 A4536A9-A  Ni Po       803 Na


  _______       _______       _______       _______ 
  /    \      /    \      /    \      /    \
 /  X o \     /  D o \     /  C o \     /     \
 /   O   \_______/   @   \_______/   @   \_______/      \_______
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \Ikgzoerou/  D o \ Asihit /     \Aiwunupe /     \     /     \
  \_______/   O   \_______/      \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \ Ugar  /  X  \     /  A o \     /  C o \     /
 /      \_______/   O   \_______/   @   \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \Sovanjaak/     \UDKHAAZII/     \ Dusa  /     \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  E o \     / * A  \     / * A o \     /
 /      \_______/   O   \_______/   @   \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \Kerkiilam/  A o \ Mohy  /  C o \ Maga  /  C o \
  \_______/      \_______/   @   \_______/   @   \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /     \ SATIH /  D o \Lykukihav/     \ AMIMUUM /
 /      \_______/      \_______/ ^  @   \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \     /  A  \Gzodaegdo/  C o \     /     \
  \_______/      \_______/ ^  @   \_______/   @   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  A  \     /     \NAENARUEL/     \ Gumushu /  C o \     /
 /   @   \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \Voeraghz /     \     / * B o \     /  D o \Gagiizidi/  C o \
  \_______/      \_______/   @   \_______/ ^  @   \_______/ ^  @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  C o \ Rhonhi /     \Kigaakigu/     \Oudhuegva/
 /      \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  A o \Pynuotkuo/     \     /     \     /  E o \
  \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  D  \Lizashlik/     \     /  X o \     /     \ Argag /
 /   @   \_______/      \_______/  :::  \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \Aekokago /  C o \     / * B  \  Ek  /     \     /     \
  \_______/   @   \_______/   @   \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \ LWYNHY /     \ Ouzaell /     \     /     \     /
 /      \_______/      \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  C o \     /     \     /     \     / * A  \
  \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \ALADASHUM/     \     /     \     /     \Kumakiiga/
 /      \_______/      \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \     /     \     /  B o \     /     \
  \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  C o \     /     \Ychmiwryr/  B o \     /
 /      \_______/   @   \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \  ADA  /     \     /     \  Mor  /  A o \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/   @   \
      \      /    \      /    \      /    \      /
      \     /     \     /     \     /     \Ghersong /
       \_______/      \_______/      \_______/      \_______/


Bases:
N = Navy
S = Scout
2 = Navy & Scout

Allegiance:
JP = Julian Prot. (Unincorporated)
Jc = Julian Prot. (Const. of Koekhon)
Jo = Julian Prot. (Alliance of Ozuvon)
Ja = Julian Prot. (Asimikigir Confed.)
Hl = Julian Prot. (Lorean Hegem.)
Jh = Julian Prot. (Hhkar Sphere)
Jr = Julian Prot. (Rukadukaz Repub.)
J- = Julian Prot. (Unincorporated)
Jm = Julian Prot. (Cmnwlth of Mendan)
Jl = Julian Prot. (Lumda Dower)
Jv = Julian Prot. (Vugurar Dominion)
Jp = Julian Prot. (Pirbarish Starlane)
Ju = Julian Prot. (Ukhanzi Coord.)
Vw = Julian Prot. (Rar Errall/Wolves W.)
Na = Non-Aligned


 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z