Khefs Dzo Subsector in the Arzul Sector


@SUB-SECTOR: Khefs Dzo SECTOR: Arzul
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Nuri     2501 D371200-7 S Lo Ni       614 Na  
Dekeli    2503 C775553-9  Ag Ni       413 Na
Resopem    2504 B884ABC-B  Hi         603 Na  
Maa      2508 C428538-9  Ni         104 Na
Ullizo    2605 AA77A9B-A  Hi In       210 Na
Farraghufueka 2606 B473755-7 S          702 Na  
Uekhoeng   2607 D510539-A  Ni         204 Na
Sefinar    2610 D234443-8  Ni         402 Na
Enoggvokhs  2701 D344542-6 S Ag Ni       601 Na
Benadd    2702 A441631-8 2 Ni Po       414 Na
Gvueruk    2703 E352438-9  Ni Po       302 Na
Khefs Dzo   2704 A569A89-8 N Hi         805 Na
Daegthor   2705 X300000-0  Ba Lo Ni Va    004 Na
Naddes    2709 C554441-8  Ni         104 Na
Lupushshir  2805 B797AEF-8 S Hi In       400 Na
Vy      2809 B545625-9 N Ag Ni       302 Na
Udenga    2902 X120000-0  Ba De Lo Ni Po   004 Na
Regu     2907 B000686-B  As Na Ni      302 Na
Gagur     2908 D647877-8            512 Na
Raroota    2910 C610514-A  Ni         302 Na
Aerrggeng   3002 A526665-B 2 Ni         103 Na
Ibugug    3003 E554436-3  Ni         913 Na
Urnaakashig  3005 E6A2321-B  Fl Lo Ni      904 Na
Oneluevueknou 3007 A656ADG-7 N Hi         902 Na  
Terkpedherhi 3009 B679844-6            612 Na  
Er      3101 E447436-8  Ni         300 Na
Gasuu     3103 B343640-7  Ni Po       603 Na
Mukekis    3105 X100000-0  Ba Lo Ni Va    014 Na
Mopetu    3107 B79588B-C            404 Na
Kikashinnipi 3108 X500000-0  Ba Lo Ni Va    000 Na
Okghuthtsuegh 3202 C435451-8 S Ni         803 Na
Pualemaski  3203 X110000-0  Ba Lo Ni      014 Na
Egt      3205 A7969BA-B N Hi In       322 Na
Khaerong   3208 E498232-8  Lo Ni       804 Na  
Leeteng    3209 C433424-B  Ni Po       602 Na
Bat      3210 D130214-A  De Lo Ni Po    805 Na


  _______       _______       _______       _______ 
  /    \      /    \      /    \      /    \
 /  D o \     /  D o \     /     \     /  E  \
 / ^  @   \_______/ ^  @   \_______/      \_______/   @   \_______
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ Nuri  /     \Enoggvokh/     \     /     \  Er  /     \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     / * A o \     /  X o \     /     \     /
 /      \_______/ ^  @   \_______/   O   \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \ Benadd /     \ Udenga / * A o \     /  C o \
  \_______/      \_______/      \_______/ ^  @   \_______/ ^  @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  C o \     /  E o \     /     \Aerrggeng/  B o \Okghuthts/
 /   @   \_______/   @   \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ Dekeli /     \ Gvueruk /     \     /  E o \ Gasuu /  X o \
  \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/   O   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  B o \     / * A o \     /     \ Ibugug /     \Pualemask/
 /   @   \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ RESOPEM /     \KHEFS DZO/     \     /     \     /     \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  X o \     /     \     /  X o \     /
 /      \_______/   O   \_______/      \_______/   O   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  A  \Daegthor /  B  \     /  E o \ Mukekis / * A o \
  \_______/   @   \_______/ ^  @   \_______/   @   \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \ ULLIZO /     \LUPUSHSHI/     \Urnaakash/     \  EGT  /
 /      \_______/      \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  B o \     /     \     /     \     /     \
  \_______/ ^  @   \_______/      \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \Farraghuf/     \     /  B o \     /  B o \     /
 /      \_______/      \_______/  :::  \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  D o \     /     \ Regu  / * A o \ Mopetu /     \
  \_______/   O   \_______/      \_______/   @   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  C o \Uekhoeng /     \     /  D o \ONELUEVUE/  X  \     /
 /   @   \_______/      \_______/   @   \_______/   O   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \  Maa  /     \     /     \ Gagur /     \Kikashinn/  E o \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  C o \     /     \     /     \Khaerong /
 /      \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \ Naddes / * B o \     /  B o \     /  C o \
  \_______/      \_______/   @   \_______/   @   \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /     \  Vy  /  C o \Terkpedhe/     \ Leeteng /
 /      \_______/      \_______/   O   \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  D o \     /     \ Raroota /     \     /  D o \
  \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/   O   \
      \      /    \      /    \      /    \      /
      \ Sefinar /     \     /     \     /     \  Bat  /
       \_______/      \_______/      \_______/      \_______/


Bases:
N = Navy
S = Scout
2 = Navy & Scout

Allegiance:
JP = Julian Prot. (Unincorporated)
Jc = Julian Prot. (Const. of Koekhon)
Jo = Julian Prot. (Alliance of Ozuvon)
Ja = Julian Prot. (Asimikigir Confed.)
Hl = Julian Prot. (Lorean Hegem.)
Jh = Julian Prot. (Hhkar Sphere)
Jr = Julian Prot. (Rukadukaz Repub.)
J- = Julian Prot. (Unincorporated)
Jm = Julian Prot. (Cmnwlth of Mendan)
Jl = Julian Prot. (Lumda Dower)
Jv = Julian Prot. (Vugurar Dominion)
Jp = Julian Prot. (Pirbarish Starlane)
Ju = Julian Prot. (Ukhanzi Coord.)
Vw = Julian Prot. (Rar Errall/Wolves W.)
Na = Non-Aligned


 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z