Danvers Subsector in the Dark_Nebula Sector


@SUB-SECTOR: sec_H  SECTOR: Dark_Nebula
#
# Trade routes within the subsector
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Torlsad    2516 C100446-2  Ni Va       422 So
Wolsone    2613 C242698-1  Ni Po       320 So
Neween    2619 B788633-4  Ni Ag       211 So
Rales     2712 A4446A9-5  Ni Ag       513 So
Hichape    2713 C100377-2  Ni Va       904 So
Dyichan    2714 C545765-2  Ag         101 So
Krasiynsk   2717 C100587-2  Ni Va       804 So
Liggair    2718 C676687-2  Ni Ag       603 So
Nlnnlhrang  2812 A562656-7  Ni Ri       720 So
Merelace   2815 A78748B-7  Ni         403 So
Waq      2819 B100777-3  Va Na       910 So
Shobind    2911 A794689-6  Ni Ag       113 So
Gakdorjaro  2913 A622756-8  Po Na       205 So
Estepona   3011 B8A6555-7  Ni         904 So
Nabebe    3015 D685569-1  Ni Ag       823 So
Turnovo    3020 D766762-0  Ri Ag       402 So
Yakoru    3114 D889500-3  Ni         715 So
Darnlel    3115 B110500-5  Ni         903 So
Morsang    3116 B85A587-7  Ni Wa       404 So
Gulland-Malek 3117 D251643-0  Ni Po       213 So
Nabokov    3118 DAF4532-2  Ni         903 So
Shrlmia    3119 B7C2644-5  Ni         824 So
Pangringgan  3120 C557431-3  Ni         404 So
Ipallan    3213 E66A167-3  Ni Wa       202 So
Aiolio    3214 D110200-1  Ni         324 So
Wangmetjem  3217 E573212-1  Ni         101 So
Ro Hyeres   3218 A759635-7  Ni         405 So
Iruma     3219 C6B58A6-3            912 So


  _______       _______       _______       _______ 
  /    \      /    \      /    \      /    \
 /     \     /     \     /  A o \     /     \
 /      \_______/      \_______/   @   \_______/      \_______
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \     /     \ Shobind /  B o \     /     \
  \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  A o \     /     \Estepona /     \     /
 /      \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \ Rales /  A  \     /     \     /     \
  \_______/      \_______/   @   \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  C o \Nlnnlhran/  A o \     /     \     /
 /      \_______/   O   \_______/   @   \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  C  \ Hichape /     \Gakdorjar/     \     /  E o \
  \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \ Wolsone /  C o \     /     \     /  D o \ Ipallan /
 /      \_______/   @   \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \ Dyichan /     \     /     \ Yakoru /  D o \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/   O   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /     \     /     \     /  B o \ Aiolio /
 /      \_______/      \_______/      \_______/   O   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \     /  A o \     /  D o \ Darnlel /     \
  \_______/      \_______/   @   \_______/   @   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  C o \     /     \Merelace /     \ Nabebe /  B o \     /
 /   O   \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ Torlsad /     \     /     \     /     \ Morsang /     \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  C o \     /     \     /  D o \     /
 /      \_______/   O   \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \Krasiynsk/     \     /     \Gulland-M/  E o \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  C o \     /     \     /  D o \Wangmetje/
 /      \_______/   @   \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \ Liggair /     \     /     \ Nabokov /  A o \
  \_______/      \_______/      \_______/      \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /     \     /     \     /  B o \Ro Hyeres/
 /      \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  B o \     /  B  \     /     \ Shrlmia /  C o \
  \_______/   @   \_______/   O   \_______/      \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \ Neween /     \  Waq  /     \     /  C o \ Iruma /
 /      \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \     /     \     /  D o \Pangringg/     \
  \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/      \
      \      /    \      /    \      /    \      /
      \     /     \     /     \ Turnovo /     \     /
       \_______/      \_______/      \_______/      \_______/


Bases:
N = Naval Base
S = Scout Base
A = Navy & Scout Bases
Z = Zhodani Base
Y = Zhodani Depot
X = Zhodani Relay
C = Vargr Corsair
G = Vargr Navy
H = Vargr Corsair & Navy

Allegiance:
Im = Imperial
As = Aslan
Zh = Zhodani
So = Solomani
Zc = Zhodani Client
Dr = Droyne
Na = Non-aligned
Cs = Client State
Va = Vargr

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z