Neqloch Subsector in the Tienspevnekr Sector


@SUB-SECTOR: sec_N  SECTOR: Tienspevnekr
#
# Trade routes within the subsector
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Tsodr     0931 BA97544-B  Ag Ni       500 Zh
Klidlyi'ech  0932 A400421-E  Ni     S2   923 Zh
Fiat     0933 D86A454-7 Z Ni Wa    S8   202 Zh
Bavra     0934 D534524-6  Ni     S8   801 Zh
Zhanjtlia   0935 A677976-D  Hi In    S3   310 Zh
Enche     0938 C534565-A  Ni O:0837  S2   420 Zh
Bezzhdon   1033 D348878-5 Z          620 Zh
Edsiabr    1034 C431238-7 Z Lo Ni Po    A 603 Zh
Jdienzhaqze  1035 B552889-9 Z Po         204 Zh
Azachan    1037 B243568-7  Ni Po O:0837 S0  605 Zh
Dabra     1038 AAC366A-A Z Fl Ni O:1238    702 Zh
Tleqrish   1040 C235634-7  Ni     S7   603 Zh
Tsivri    1132 C300100-7  Lo Ni Va      620 Zh
Irse' A'   1133 C464466-9 Z Ni O:1234     600 Zh
Zhadlezh   1135 X663AC8-3  Hi       R 902 Zh
Shatia    1137 C000348-A  As Lo Ni      305 Zh
Jazh     1232 B977662-8  Ag Ni O:1234    822 Zh
Tleqzo    1234 A6119BG-B  Hi Ic Na  S9   224 Zh
Dlalen    1235 B512642-B  Ic Na Ni  S0   102 Zh
Kiant     1238 A774777-A  Ag     S3   504 Zh
Abrierniash  1239 D230A84-C  De Hi In Na Po A 302 Zh
Etsdliash   1335 E787355-4  Lo Ni       400 Zh
Bredrzdiel  1337 A6347CB-B Z       S3   303 Zh
Prenstla   1338 C449698-7  Ni       A 903 Zh
Rvish     1340 C847102-6 Z Lo Ni       610 Zh
Jdiatlavr   1431 D616677-7  Ic Ni       810 Zh
Ae'lio    1432 B635437-C  Ni         520 Zh
Neqloch    1433 B576401-C Z Ni Cp       405 Zh
Ziaksebr   1434 A8A6200-E Z Fl Lo Ni  S2   503 Zh
Ratschevek  1436 A000775-D  As Na       910 Zh
Na Friezhi  1438 A510345-B  Lo Ni       523 Zh
Ezhiem    1531 B783666-9 X Ni Ri O:1634    515 Zh
Kia'zabri   1533 D10066B-7  Na Ni O:1634 S2  110 Zh
Zhdieshdi   1534 A413000-A  Ba Ic Lo Ni SC   902 Zh
Ash      1632 E675410-5  Ni     S0   801 Zh
Deldrifl   1634 B000A78-D  As Hi Na  SB   714 Zh
Tlatidranch  1636 E411523-7  Ic Ni       503 Zh


  _______       _______       _______       _______ 
  /    \      /    \      /    \      /    \
 /  B  \     /     \     /     \     / # B o \
 /   @   \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ Tsodr /     \     /     \     /  D  \ Ezhiem /     \
  \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  A o \     /  C  \     /     \Jdiatlavr/     \     /
 /   O   \_______/   O   \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \Klidlyi'e/     \ Tsivri /  B o \     /  B  \     /  E o \
  \_______/      \_______/   @   \_______/   @   \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 / + D o \     / + C  \ Jazh  /     \ Ae'lio /  D  \  Ash  /
 /   @   \_______/   @   \_______/      \_______/   O   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ Fiat  / + D  \Irse' A' /     \     / + B o \Kia'zabri/     \
  \_______/   @   \_______/      \_______/   @   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  D o \Bezzhdon /     \     /     \ Neqloch /  A o \     /
 /   @   \_______/      \_______/      \_______/   @   \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ Bavra / + C o \     /  A o \     / + A o \Zhdieshdi/  B o \
  \_______/  ( @ )  \_______/   @   \_______/   @   \_______/  :::  \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  A  \ Edsiabr /  X o \ TLEQZO /  E  \Ziaksebr /     \DELDRIFL /
 /   @   \_______/  ( @ )  \_______/   @   \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ZHANJTLIA/ + B o \ZHADLEZH /  B o \Etsdliash/     \     /     \
  \_______/   @   \_______/   @   \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \Jdienzhaq/     \ Dlalen /     \     /     \     /
 /      \_______/      \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \     /     \     /  A  \     /  E o \
  \_______/      \_______/      \_______/  :::  \_______/   @   \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /  C o \     / + A o \Ratscheve/     \Tlatidran/
 /      \_______/  :::  \_______/   @   \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  B o \ Shatia /     \Bredrzdie/     \     /     \
  \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /  C  \ Azachan /     \     /  C o \     /     \     /
 /   @   \_______/      \_______/  ( @ )  \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \ Enche / + A o \     /  A o \Prenstla /  A o \     /     \
  \_______/   @   \_______/   @   \_______/   O   \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \ Dabra /     \ Kiant /     \Na Friezh/     \     /
 /      \_______/      \_______/      \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /     \     /  D o \     /     \     /     \
  \_______/      \_______/  ( O )  \_______/      \_______/      \
  /    \      /    \      /    \      /    \      /
 /     \     /     \ABRIERNIA/ + C  \     /     \     /
 /      \_______/      \_______/   @   \_______/      \_______/
 \      /    \      /    \      /    \      /    \
 \     /  C o \     /     \ Rvish /     \     /     \
  \_______/   @   \_______/      \_______/      \_______/      \
      \      /    \      /    \      /    \      /
      \Tleqrish /     \     /     \     /     \     /
       \_______/      \_______/      \_______/      \_______/


Bases:
N = Naval Base
S = Scout Base
A = Navy & Scout Bases
Z = Zhodani Base
Y = Zhodani Depot
X = Zhodani Relay
C = Vargr Corsair
G = Vargr Navy
H = Vargr Corsair & Navy

Allegiance:
Im = Imperial
As = Aslan
Zh = Zhodani
So = Solomani
Zc = Zhodani Client
Dr = Droyne
Na = Non-aligned
Cs = Client State
Va = Vargr
Ax = Addaxur

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z