Lalurderzirkuda Subsector in the Ktiin'gzat Sector


@SUB-SECTOR: sec_O  SECTOR: Ktiin'gzat
#
# Trade routes within the subsector
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Gerashasha  1731 A454445-D  Ni         614 Va
Urmuriimgumuda1732 C799355-9 C Lo Ni Tp      314 Va
Muushkikhu  1733 D5886B9-2 C Ag Ni       301 Va
Khurmikurulir 1832 B5769AD-A  Hi In       813 Va
Kigkishasha  1833 E410000-0  Ba Lo Ni      001 --
Ad Ked Dulish 1834 C410487-B  Ni         620 Va
Kaa Ushkamarik1835 B646222-9  Lo Ni Tp      222 Va
Arsiruruugumem1931 A767025-8  Lo Ni       904 Va
Kidikhiishum 1936 C223997-B  Na Hi In Po    503 Va
Fozfighgengzua1937 D73777B-3 C          712 Va
Gzakh     1938 C333320-B  Lo Ni Po      614 Va
Mikhin    1940 A35469B-C G Ag Ni       323 Va
Ugvraatruerr 2037 D625774-4 C          624 Va
Liilaagkhi  2038 D658386-3  Lo Ni Tp      612 Va
Irlidikhesema 2039 E534412-6  Ni         634 Va
Vraavruk   2131 E330576-6  Ni Po De      700 Va
Ar Luugirir  2132 D8A3598-4  C0 Fl Ni      803 Va
Dhuanknogorzki2133 CAA5157-9 G Fl Lo Ni      300 Va
Outronga   2134 A995877-C G C8 Tp       133 Va
Ga Dush    2135 C68AAEF-D  Hi Wa       400 Va
Gera Lukimir 2136 A400447-D G Ni Va       200 Va
Gisuushukhur 2139 A6A0100-D G Lo Ni De      924 Va
Kirurminurima 2232 B8B8444-A C Fl Ni       103 Va
Kii Igan   2233 B889224-C  Lo Ni Tp      803 Va
Makisha    2235 C434000-9  Lo Ni       702 Va
Ru Mikisikimme2237 E856598-4  Ni         903 Va
Inbugaashag  2239 B585233-6  Lo Ni       303 Va
Ku Sharmashash2240 E776559-5 C Ag Ni Tn      513 Va
Gam Nishi   2331 E593000-0  Ba Lo Ni      000 --
Shir Kish   2332 BAA5201-9 G Fl Lo Ni      323 Va
Akudaa    2433 B793485-8  Ni         600 Va
Irkiirkir   2435 A130676-A  Na Ni Po De    520 Va
Irenanikhu  2438 E200201-7  Lo Ni Va      904 Va
De Kiidilumadu2439 C746899-3  Tp         602 VaBases:
N = Naval Base
S = Scout Base
A = Navy & Scout Bases
M = Local Base
C = Vargr Corsair
G = Vargr Navy
H = Vargr Corsair & Navy

Allegiance:
VC = Vargr (Hezeraek Connective)
Ef = Vargr (Enclave Famuurueroergoghz)
J- = Julian Protectorate
Dr = Droyne
Na = Non-aligned
Va = Vargr

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z