Gali Subsector in the Gashikan Sector


@SUB-SECTOR: Gali SECTOR: Gashikan
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Saasaame   0110 C150787-5 S De Po       400 VN
Irbirarmame  0201 C877202-5 S Lo Ni       920 Na
Isurgaa    0206 B110A76-C  Hi Na       400 Na
Mukukuge   0207 E666550-4  Ag Ni       314 Na
Galirduri   0208 A454442-B  Ni         624 Na
Iigii     0301 B611676-A S Ic Na Ni      603 Na
Mulukhedmi  0304 B444103-8 S Lo Ni       112 Na
Aran     0310 D492576-8  Ni         502 VN
Nuge     0405 C625330-8  Lo Ni       615 Na
Urduduk    0406 A575533-A S Ag Ni       213 Na
Imkarga    0407 X6A1352-1  Fl Lo Ni      602 Na
Niikhurimi  0504 B272A86-B  Hi In       800 Na
Kemikamer   0505 B234847-C            711 Na
Lilarushi   0507 X651452-1  Ni Po       704 Na
Dulaga    0601 C350110-7  De Lo Ni Po    405 Na
Khige     0603 B678554-9 2 Ag Ni       103 Na
Kika     0605 B374562-7  Ag Ni       100 Na
Misha     0609 B776400-B N Ni         804 VN
Shir     0701 C672987-9  Hi In       625 Na
Lugishkada  0702 A443965-C  Hi In Po      704 Na
Dilenakhar  0705 D353212-3 S Lo Ni Po      504 Na
Umiigadishu  0707 E20099E-8  Hi Na Va      101 Na
Amlina    0803 C676A79-C S Hi In       902 Na
Umakarirzii  0808 C997210-9 S Lo Ni       910 VN
Pikhenkhu   0809 B380457-B  De Ni       400 VN
Nangar    0810 XA97955-5  Hi In       115 VNBases:
N = Navy
S = Scout
2 = Navy & Scout

Allegiance:
Na = Non-aligned
Ga = Third Empire of Gashikan
Jm = Julian Prot (Cmnwlth of Mendan)
VN = Drr'lana Network
VQ = Union of Yoetyqq

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z