Apdashi Subsector in the Gashikan Sector


@SUB-SECTOR: Apdashi SECTOR: Gashikan
#
#--------1---------2---------3---------4---------5---------6---
#PlanetName  Loc. UPP Code  B  Notes     Z PBG Al LRX *
#----------  ---- --------- - --------------- - --- -- --- -
Shigulur   2510 C76A120-A S Lo Ni Wa      903 Na
Amka     2606 B7458AB-8 2          923 Na
Mikakhishu  2705 B665796-6  Ag Ri       424 Na
Kudikhumnid  2709 B648544-A S Ag Ni       324 Na
Akap     2803 A888576-8  Ag Ni       403 Na
Igima     2804 A78A347-9  Lo Ni Wa      113 Na
Gimu     2806 B534775-A            510 Na
Kamlakip   2808 A210162-B 2 Lo Ni       201 Na
Kasaamupu   2901 C515885-6  Ic         803 Na
Shirgilam   2903 X755200-4  Lo Ni       424 Na
Apige     2905 B402575-B N Ic Ni Va      810 Na
Giledudkemi  2906 BAA6596-B  Fl Ni       303 Na
Irush     3004 A545468-9 N Ni         320 Na
Urugashiilu  3007 C7A5773-6 S Fl         912 Na
Gikam     3101 B976559-7 2 Ag Ni       114 Na
Lali     3110 A664566-9 S Ag Ni       212 Na
Iirkhu    3203 C225305-7  Lo Ni       213 Na
Usumusgi   3208 C677557-A S Ag Ni       913 Na
Giirugim   3209 C633335-5  Lo Ni Po      421 Na
Sumeraa    3210 B642423-7 S Ni Po       905 NaBases:
N = Navy
S = Scout
2 = Navy & Scout

Allegiance:
Na = Non-aligned
Ga = Third Empire of Gashikan
Jm = Julian Prot (Cmnwlth of Mendan)
VN = Drr'lana Network
VQ = Union of Yoetyqq

 • Back to SectorMap


  Back to the Zho Base • BeRKA Zho A-Z